ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

Ν. 1568/85

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

'Αρθρο 1.

 

      'Εκταση εφαρμογής.

 

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται

αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως ο τελευταίος αυτός καθορίζεται

από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ

65), εκτός από τα εδάφια α' και β'.

 

2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός από το Κεφάλαιο Α, δεν

εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις:

 

α. εκρηκτικών υλών,

 

      β. μεταλλείων - λατομείων - ορυχείων,

 

      γ. καθαρά αλιευτικές,

 

      δ. μεταφορών, εκτός από τις δραστηριότητες υποστήριξης,

 

      ε. σε εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

 

      3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού

    Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του

    Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που προβλέπεται στο

    άρθρο 15 του νόμου αυτού, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου

    αυτού, ολικά ή μερικά, και στις επιχειρήσεις της προηγούμενης

    παραγράφου, καθώς και στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημόσιου

    δικαίου.

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικώς εξεδόθησαν το Π.Δ. 294/1988 (Α' 138), περί

         ελαχίστου χρόνου απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού

         εργασίας, επιπέδου γνώσεων και ειδικότητας τεχνικού ασφάλειας για

         τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1

         του ν. 1568/1985, και το Π.Δ. 157/1992 (Α' 74) περί επεκτάσεως της

         εφαρμογής του Π.Δ. 294/1988  στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

      4. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ως τόπος εργασίας νοείται κάθε

    χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της

    εργασίας τους και που είναι κάτω απο τον έλεγχο του εργοδότη.

 

    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 18 του Ν.2115/93 (ΦΕΚ Α'15) οι διατάξεις του

       παρόντος πλην των άρθρων 2 και 3, δεν έχουν εφαρμογή στις μεταλλευτικέ

       και λατομικές εργασίες.

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 παρ.6 ΠΔ 17/1996 ορίζεται  ότι:

      "6. Οι διατάξεις του ν. 1568/85 και των προεδρικών διαταγμάτων που

    εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του εφαρμόζονται στο σύνολό τους και

    στις επιχειρήσεις:

 

      α) εκρηκτικών υλών

 

      β) μεταλλείων-λατομείων-ορυχείων

 

      γ) καθαρά αλιευτικές

 

      δ) μεταφορών και

 

      ε) σε εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες "

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

'Αρθρο 2.

 

Α' Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας

της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.).

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.σχετικά και το Π.Δ.315/87 (ΦΕΚ Α'149).

 

      1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα

    (50) άτομα εχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας

    της εργασίας, αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην

    επιχείρηση. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) έως πενήντα

    (50) άτομα, ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων, για την

    υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρηση.

 

      2. Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς

    εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες αηό την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται

    αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού,  εφόσον η

    απόσταση μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη

    λειτουργία ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον ορισμό ιδιαίτερου αντιπροσώπου,

    κατά την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας στον οποίο μπορεί να

    προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του

    επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου

    ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας περί εργατικών

    διαφορών.

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 της Υ.Α 88555/30.9.88 που κυρώθηκε με

         το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 (Α 79):

      "Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 2 του άρθρου 4

     του  Ν.   1568/1985  προσφυγή,  αν  αφορά  και  μονίμους  υπαλλήλους ή

     υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε  οργανικές  θέσεις

     του  Δημοσίου,  Ν.Π.Δ.Δ.,  ή  Ο.Τ.Α.   ασκείται  ενώπιον του κατά τόπο

     αρμόδιου μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου".

 

 

Β'. Αρμοδιότητες επιτροπής και αντιπροσώπου.

 

      1. Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος είναι όργανο συμβουλευτικό και έχει

    τις εξής αρμοδιότητες:

 

      α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για

    τη βελτίωσή τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την

    τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλει στην  εφαρμογή

    τους από τους εργαζομένους,

 

      β) σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων

    προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους,

 

      γ) επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις

    εργασίας και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του, συμμετέχοντας

    έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης, για την πρόληψη του

    επαγγελματικού κινδύνου,

 

      δ) ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των

    εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σ'

    αυτή,

 

      ε) ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών

    διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων

    εγκαταστάσεων σ' αυτή, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγιεινής

    και ασφάλειας της εργασίας,

 

      στ) σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να

    λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή

    λειτουργίας μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας,

 

      ζ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγιεινής

    και ασφάλειας της εργασίας, μετά σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

 

      2. Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος συνεδριάζει με τον εργοδότη ή τον

    εκπρόσωπό του μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα

    που ορίζεται από κοινού, για τη διευθέτηση των θεμάτων που  ανακύπτουν

    μέσα στην επιχείρηση και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της

    προηγούμενης παραγράφου. Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο τεχνικός

    ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης που προβλέπονται στο

    άρθρο 4. Πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο

    αντιπρόσωπος καθορίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει και τα

    γνωστοποιεί στον εργοδότη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες

    νωρίτερα. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον αντιπρόσωπο τα

    θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση τρεις (3)

    τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησής της. Οι

    παραπάνω γνωστοποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις ίδιες προθεσμίες

    και προς τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας της επιχείρησης.

    Στις συνεδριάσεις αυτές συντάσσονται πρακτικά εις  διπλούν και

    τηρούνται το ένα αντίτυπο από τον εργοδότη και το άλλο από την επιτροπή

    ή τον αντιπρόσωπο.

 

        Γ' Αριθμός μελών Ε.Υ.Α.Ε. - υποχρεώσεις Εργοδοτών.

 

      1. Η Ε.Υ.Α.Ε. αποτελείται:

 

      α) από 2 μέλη σε επιχειρήσεις με 51 έως 100 εργαζομένους,

 

      β) από 3 μέλη σε επιχειρήσεις με 101 έως 300 εργαζομένους,

 

      γ) από 4 μέλη σε επιχειρήσεις με 401 έως 600 εργαζομένους,

 

      δ) από 5 μέλη σε επιχειρήσεις με 601 έως 1000 εργαζομένους,

 

      ε) από 6 μέλη σε επιχειρήσεις με 1001 έως 2000 εργαζομένους,

 

      στ) από 7 μέλη σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 2.000

    εργαζομένους.

 

      2. Ο εργοδότης οφείλει:

 

      α) να διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων στην

    άσκηση των καθηκόντων τους,

 

      β) να ενημερώνει και παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά την επιχείρηση

    και είναι σχετικό με το έργο της Ε.Υ.Α.Ε. ή του αντιπροσώπου των

    εργαζομένων.

 

 

                                 'Αρθρο 3.

 

                      Εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. - προστασία.

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.σχετικά και το Π.Δ.315/87 (ΦΕΚ Α'149).

 

      1. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι ή συμβούλια

    εργαζομένων, που προβλέπονται από νόμο, οι εργαζόμενοι εκλέγουν σε

    γενική συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν κάθε δύο χρόνια,

    τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπό τους, για την υγιεινή και

    ασφάλεια της εργασίας, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.

 

      2. Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων στην

    επιχείρηση και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το

    ήμισυ των εργαζομένων σ'αυτή. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, τότε

    αρκεί το ένα τρίτο (1/3) των εργαζομένων στην επόμενη συνέλευση.

 

      Στη γενική συνέλευση απαγορεύεται να παρίστανται και να ψηφίζουν

    πρόσωπα που δεν είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης.

 

      Η πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, γενική συνέλευση

    συγκαλείται από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των εργαζομένων και

    την προεδρία της αναλαμβάνουν ο τρεις πρώτοι που υπογράφουν την

    πρόσκληση.

 

      Κάθε, εν συνεχεία της πρώτης, γενική συνέλευση για εκλογές

    συγκαλείται και προεδρεύεται, κατά περίπτωση, από τον αντιπρόσωπο ή τα

    μέλη της Ε.Υ.Α.Ε.

 

      3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει για τον αντιπρόσωπο ή τα

    μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. και να εκλεγεί στα αξιώματα αυτά.

 

      4. Οι υποψήφιοι για την Ε.Υ.Α.Ε. αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με

    αλφαβητική σειρά. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει από το

    ψηφοδέλτιο τόσους υποψηφίους όσος και ο αριθμός των μελών της Ε.Υ.Α.Ε.

    Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε

    περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση. Οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό

    ψήφων αναδεικνύονται αναπληρωματικά μέλη.

 

      5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και

    προκειμένου γα εκλογή αντιπροσώπου υγιεινής και ασφάλειας της

    εργασίας.

 

      6. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών της Ε.Υ.Α.Ε. λαμβάνεται

    υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά το χρόνο

    διεξαγωγής της εκλογής.

 

      7. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης για

    εκλογές ασκείται στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας που βρίσκεται η

    επιχείρηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών

    από τη λήξη της γενικής συνέλευσης από το ένα πέμπτο (1/5) του αριθμού

    των εργαζομένων καθώς και από όποιον έχει προσωπικό έννομο συμφέρον.

 

      8. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που

    εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Ο προέδρος της

    εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Η εφορευτική επιτροπή

    μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και

    ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

 

      Τηρεί πρακτικά για τις εκλογές και γνωστοποιεί το αποτέλεσμά τους

    στους εργαζομένους, στον εργοδότη και το σωματείο ή τα σωματεία της

    επιχείρησης.

 

      9. Το άρθρο 14 του ν. 1264/1982 εφαρμόζεται και για τα μέλη της

    Ε.Υ.Α.Ε. και τους αντιπροσώπους.

 

 

                                 'Αρθρο 4.

 

                   Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας

 

                     και γιατρού εργασίας της επιχείρησης.

 

      1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από

    πενήντα (50) εργαζομένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί

    τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας.

 

      2. Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς

    εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται

    αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού,  εφόσον

    απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση τόσο, ώστε να

    δυσχεραίνεται το έργο του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας,

    κατά την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας στον οποίο μπορεί να

    προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του

    επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου

    ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας περί εργατικών

    διαφορών.

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 της Υ.Α 88555/30.9.88 που κυρώθηκε με

         το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 (Α 79):

      "Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 2 και στην παρ. 2 του άρθρου 4

     του  Ν.   1568/1985  προσφυγή,  αν  αφορά  και  μονίμους  υπαλλήλους ή

     υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε  οργανικές  θέσεις

     του  Δημοσίου,  Ν.Π.Δ.Δ.,  ή  Ο.Τ.Α.   ασκείται  ενώπιον του κατά τόπο

     αρμόδιου μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου".

 

 

      3. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση, πριν από την επιλογή του τεχνικού

    ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας να γνωστοποιεί στην τοπική επιθεώρηση,

    εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους καθώς και την τυχόν

    απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση, τα στοιχεία για το είδος και την

    οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων και λοιπές

    συναφείς πληροφορίες.

 

      4, Η σύμβαση πρόσληψης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού

    εργασίας γίνεται εγγράφως και αντίγραφό της κοινοποιείται από τον

    εργοδότη στην τοπική επιθεώρηση εργασίας.

 

      5. Ο εργοδότης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του

    τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεση τους το

    αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και

    γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.

 

      6. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας

    και το γιατρό εργασίας για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και

    επιμόρφωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το άρθρο 60 παρ. 11 του Ν. 1943/1991 (Α' 50) ορίζει

         ότι οι ρυθμίσεις αυτού δεν αφορούν τους γιατρούς του άρθρου 4

         του Ν. 1568/1985, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του Ν. 1836/

         1989.

 

                                 'Αρθρο 5.

 

                        Προσόντα τεχνικού ασφάλειας.

 

      1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα

    με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σ'αυτή:

 

      α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου  εκπαιδευτικού

    ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το

    αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την  παραγωγική

    διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται απο το

    Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

 

      β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του

    εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις

    και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή

    προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

      γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του

    εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

 

      δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης

    αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων

    σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος  εμπειροτέχνη.

 

      2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται απο την απόκτηση απολυτηρίου ή

    πτυχίου, για τους τεχνικούς των εδαφίων α΄ και β' της παραγρ. 1 αυτού

    του άρθρου τουλάχιστο διετή, για τους τεχνικούς του εδαφ. γ' της

    παραγρ. 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφ. δ' της

    παραγρ. 1 τουλάχιστον οκταετή.

 

      3. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή

    πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί

    ασφάλειας.

 

      4. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της

    επιχείρησης.

 

      5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του

    Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μετά από

    γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας,  καθορίζεται

    το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού

    ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της

    δραστηριότητας της επιχείρησης. Εως την έκδοση των διαταγμάτων αυτών ο

    εργοδότης οφείλει να απασχολεί τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις

    παραπάνω διατάξεις.

 

 

                                 'Αρθρο 6.

 

             Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας.

 

 

      1 . Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και

    συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και

    ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις

    γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της

    επιχείρησης, το οποίο σελιδοποιείται και θεωρείται από την επιθεώρηση

    εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των

    υποδείξεων που καταχωρούνται σ'αυτό το βιβλίο.

 

      2.Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 

      α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και

    συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών,

    προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της

    αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και

    διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας

    και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

 

      β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων,

    πριν απο τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και

    μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την  εφαρμογή

    των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των

    ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προισταμένους των

    τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

 

                                 'Αρθρο 7.

 

                        Επίβλεψη συνθηκών εργασίας.

 

      1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφάλειας

    έχει υποχρέωση:

 

      α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας απο πλευράς υγιεινής και

    ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη

    των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα  αντιμετώπισής

    της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

 

      β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

 

      γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και

    αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για

    την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,

 

      δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού

    και τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

 

      2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός

    ασφάλειας έχει υποχρέωση:

 

      α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους

    κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και

    καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που  συνεπάγεται

    η εργασία τους,

 

      β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων

    εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της

    εργασίας.

 

      3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την

    ανάθεση σ'αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το

    ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.

 

      4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική

    ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν

    διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν

    μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του.

 

      Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι

    αιτιολογημένη.

 

      5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό

    απόρρητο.

 

 

                                 'Αρθρο 8.

 

            Προσόντα γιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού.

 

 

      1. Ο γιατρός εργασίας πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης

    ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.

 

      Μέχρι την καθιέρωση της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και την

    απόκτηση της ειδικότητας από ικανό αριθμό γιατρών, μπορούν να ασκούν το

    αντικείμενο αυτό, στο επίπεδο της επιχείρησης, οι παρακάτω:

 

      α) οι κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της

    αλλοδαπής,

 

      β) οι γιατροί που έχουν την ειδικότητα της παθολογίας, σύμφωνα με τις

    ισχύουσες διατάξεις και έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο ιατρικής

    της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ή διαθέτουν διετή

    τουλάχιστον εμπειρία σε επιχείρηση,

 

      γ) όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα γιατρού εργασίας στο Υπουργείο

    Εργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον και μετά την παραίτησή τους από

    την υπηρεσία.

 

      Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός με την παραπάνω ειδικότητα,

    είναι δυνατό να προσληφθεί γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας.

 

      2. Ο γιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της

    επιχείρησης.

 

      3. Ως βοηθητικό προσωπικό του γιατρού εργασίας, σύμφωνα με την

    παράγραφο 5 του άρθρου 4, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες

    αδελφές και επισκέπτες αδελφοί πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης

    της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί

    νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων

    της αλλοδαπής.

 

 

                                 'Αρθρο 9.

 

                Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας.

 

      1. Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη,

    στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά,

    σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και

    ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας

    καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Ο εργοδότης

    λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το

    βιβλίο.

 

      2. Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

 

      α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής

    διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκατάστασεων, σύμφωνα με τους

    κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,

 

      β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και

    προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

 

      γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής

    της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και τού

    περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής

    διαδικασίας.

 

      δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

 

      ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας,

    προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων

    ατόμων, στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη  αναμόρφωσης

    της θέσης εργασίας και

 

      στ) δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να

    επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

 

 

                                 'Αρθρο 10.

 

                     Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.

 

      1. Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων

    σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή

    θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση

    του επιθωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και

    ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νομο. Μεριμνά

    για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του

    εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε

    φορα. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη

    εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει

    βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το

    περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο

    υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς

    επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου

    και του εργοδότη.

 

      2. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των

    εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτόν:

 

      α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε

    παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει

    την εφαρμογή τους,

 

      β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων

    προστασίας,

 

      γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία,

    αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα

    για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,

 

      δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και

    ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους

    που προέρχονται απο την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους

    πρόληψής τους,

 

      ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας

    νοσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της

    αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η  επιχείρηση.

 

      3. Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και

    επιχειρησιακό απόρρητο.

 

      4. Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση

    εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

 

      5. Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται απο τον εργοδότη και

    τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει

    επίπτωση στην υγεία.

 

      6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν

    μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να

    γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

 

      7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του παρόντος έχει εφαρμογή και για το

    γιατρό εργασίας.

 

 

                                 'Αρθρο 11.

 

                        Συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και

                               γιατρού εργασίας.

 

      1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται, κατά την

    εκτέλεση του έργου τους, να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς

    ελέγχους των χώρων εργασίας.

 

      2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την

    εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον

    αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

 

      3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να

    ενημερώνουν την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο για κάθε σημαντικό ζήτημα

    υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην επιχείρηση και να τους

    παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

      4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές

    του τεχνικού ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί

    τις απόψεις του και να τις κοινοποιήσει και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον

    αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται απο τον

    επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

 

 

                                 'Αρθρο 12.

 

                  Χρονικά όρια απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας

                           και του γιατρού εργασίας.

 

      1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού

    Εργασίας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα απο γνώμη

    του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ορίζεται ο χρόνος

    κατά τον οποίο κάθε επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τεχνικό ασφάλειας

    και γιατρό εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος

    της δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

      2. Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού

    εργασίας μπορεί να αυξομειώνεται κατά συγκεκριμένη επιχείρηση με

    απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού,

    ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

    ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα των εργατικών ατυχημάτων και

    των επαγγελματικών ασθενειών που εμφανίζονται στην επιχείρηση αυτή.

 

      3. Σε περίπτωση που ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας ή του

    γιατρού εργασίας υπερβαίνει το ανώτατο νόμιμο όριο, η επιχείρηση πρέπει

    να διαθέτει και άλλους τεχνικούς ασφάλειας ή γιατρούς εργασίας.

 

      4. Επιτρέπεται ο ίδιος τεχνικός ασφάλειας ή γιατρός εργασίας να

    χρησιμοποιείται από ομάδα ομοειδών επιχειρήσεων ή απο επιχειρήσεις κατά

    περιοχή.

 

 

                                 'Αρθρο 13.

 

                 Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας,

                       μελών των Ε.Υ.Α.Ε. και αντιπροσώπων.

 

      1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου

    υπουργού, ύστερα απο γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της

    Εργασίας, εγκρίνεται η εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης των τεχνικών

    ασφάλειας, των γιατρών εργασίας. των μελών των Ε.Υ.Α.Ε. και των

    αντιπροσώπων από τα αρμόδια υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους

    δημόσιους οργανισμούς.

 

      2. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος

    και η διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα

    των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που

    χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

      3. Οι δαπάνες εκτέλεσης των πιο πάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων

    ρυθμίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1 και

    οπωσδήποτε δεν βαρύνουν τους εργαζομένους.

 

      4. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία για την

    παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε

    συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί

    να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδεία τους.

 

 

                                 'Αρθρο 14.

 

                      Σταδιακή εφαρμογή - εξουσιοδοτήσεις.

 

      1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις

    που απασχολούσαν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους κατά την

    1.6.85.

 

      2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού

    Εργασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη

    του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, επεκτείνεται η

    εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού και στις επιχειρήσεις που

    απασχολούν κάτω από εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους. Με όμοια

    διατάγματα μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των

    διατάξεων του κεφαλαίου αυτου και στις επιχειρήσεις που απασχολούν

    αριθμό εργαζομένων κατώτερο από τον προβλεπόμενο στα άρθρα 2 περ. Α και

    4 ή και σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων με αυξημέναο επαγγελματικό

    κίνδυνο.

 

      3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών

    Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας ύστερα απο

    γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, οι  γιατροί

    εργασίας που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό εντάσσονται στο Εθνικό

    Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι'αυτό και

    ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

      4. Η εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαιού αυτού αρχίζει από

    1.1.1986.

 

 

                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 

                     ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

                          ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

 

                                 'Αρθρο 15.

 

                      Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας

                                της Εργασίας.

 

      1. Συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) του Υπουργείου

    Εργασίας τμήμα αρμόδιο να γνωμοδοτεί αποκλειστικά σε θέματα προστασίας

    της υγείας των εργαζομένων και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, με

    την ονομασία "Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας".

 

      2. Μέλη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας είναι:

 

      "α.  Ο  γενικός  γραμματέας  του  Υπουργείου Εργασίας ως πρόεδρος με

     αναπληρωτή τον ειδικό γραμματέα του τομέα συνθηκών  εργασίας  υγιεινής

     και  ασφάλειας εργαζομένων ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας,

     προϊστάμενο  διευθύνσεως,  που  ορίζεται  με  την  υπουργική   απόφαση

     διορισμού των μελών".

 

        ***Η περ.α' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8 του άρθρου 19 του

           Ν.1767/1988 (ΦΕΚ Α 63)

 

      β) ένας τεχνικός ή υγειονομικός υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας.

 

      γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και

    Τεχνολογίας.

 

      δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

    Ασφαλίσεων.

 

      ε) τρείς εκπρόσωποι της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας

    συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων, που υποδεικνύονται με απόφαση

    της διοίκησης της.

 

      στ) τρείς εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων απο τη βιομηχανία,

    βιοτεχνία ή εμπόριο, που υποδεικνύονται με αποφάσεις των διοικήσεων

    τους.

 

      ζ) ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που

    υποδεικνύεται απο τη διοίκησή του.

 

      η) ένας εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που

    υποδεικνύεται απο τη διοίκησή του.

 

      θ) ένας εκπρόσωπος της  'Ενωσης Ελλήνων Χημικών, που υποδεικνύεται

    απο τη διοίκησή της.

 

      ι) ένας επιστήμονας ειδικός σε θέματα ασφάλειας της εργασίας,

 

      ια) ένας επιστήμονας ειδικός σε θέματα υγιεινής της εργασίας.

 

      Ο διορισμός των μελών, πλήν του πρώτου, γίνεται με απόφαση του

    Υπουργού Εργασίας. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, σύμφωνα με τα εδάφια

    ε' έως και θ ', μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική

    πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας

    της Εργασίας συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

 

      Οι διοικήσεις θα ορίσουν και αναπληρωτές.

 

      3. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα, τα οποία

    αφορούν εργαζομένους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα, ο αρμόδιος κατά

    περίπτωση υπουργός, με μέριμνα του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας

    της Εργασίας, ορίζει αντιπρόσωπο του που συμμετέχει ως μέλος, με

    δικαίωμα ψήφου.

 

      4 Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της

    Εργασίας μπορούν να καλούνται και να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου

    εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω στα θέματα

    που κάθε φορά εξετάζονται, που υποδεικνύονται από τους φορείς ή αρχές

    των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τον

    έναν ανά φορέα ή αρχή.

 

      5. 'Εργο του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας είναι:

 

      α) η διατύπωση γνώμης πάνω σε σχέδια κανονιστικών και διοικητικών

    πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του νόμου αυτού.

 

      β) η διατύπωση γνώμης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

    και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, που υποβάλλονται απο τις

    αρχές ή τους φορείς των παρ. 2 και 3.

 

      γ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας για την έκδοση νέων

    νομοθετικών ή κανονιστικών διαταγμάτων ή την τροποποίηση αυτών που

    ισχύουν, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και την υγιεινή

    και ασφάλεια της εργασίας.

 

      6. Στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας συμμετέχουν ως

    εισηγητές οι προιστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου

    Εργασίας. Το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, μπορεί να

    ζητήσει τον ορισμό και άλλων εισηγητών απο τους φορείς των παραγράφων 2

    και 3.

 

      7. Η υποστήριξη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

    εξασφαλίζεται απο τη γραμματεία του Α.Σ.Ε. Με απόφαση του Υπουργού

    Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού είναι δυνατή η

    απόσπαση ειδικών επιστημόνων στην εν λογω γραμματεία για την

    εξυπηρέτηση του έργου του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της

    Εργασίας.

 

      8. Κάθε δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού

    βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Α.Σ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις που

    ισχύουν γι'αυτό.

 

      9. Μετά τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Υγιεινής και

    Ασφάλειας της Εργασίας καταργείται κάθε απαιτούμενη γνωμοδότηση άλλου

    οργάνου, σχετική με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, που ρυθμίζει

    ο παρών νόμος.

 

        ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 της Υ.Α. 88555/30.9.88 που

           κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 (Α 79):

        "Στο  Συμβούλιο  Υγιεινής  και  Ασφάλειας   της   εργασίας   που

     προβλέπεται  στο  άρθρο  15  του  Ν.  1568/1985,  συμμετέχουν  και δύο

     εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

     Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων,  ένας  εκπρόσωπος  του  Υπουργειού

     Προεδρίας  της  Κυβέρνησης, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών

     και ένας εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ Κ Ε".

 

                                 'Αρθρο 16.

 

                         Νομαρχιακές επιτροπές υγιεινής και

                              ασφάλειας της εργασίας.

 

      1. Σε κάθε νομαρχία συνιστάται συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο για

    θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους τόπους

    εργασίας, με την ονομασία Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

    της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.). Μέλη της Ν.Ε.Α.Υ.Ε. είναι:

 

      α) ο νομάρχης, ως πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του,

 

      β) ο επιθεωρητής εργασίας του νομού,

 

      γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,

 

      δ) δύο εκπρόσωποι του αντιπροσωπευτικότερου εργατικού κέντρου του

    νομού, που υποδεικνύονται με απόφαση της διοίκησης του,

 

      ε) δύο εκπρόσωποι εργοδοτικής οργάνωσης του νομού από τη βιομηχανία,

    τη βιοτεχία και το εμπόριο, που υποδεικνύονται με απόφαση των

    διοικήσεών των. Ο διορισμός των τεσσάρων τελευταίων μελών γίνεται με

    απόφαση του νομάρχη. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του

    άρθρου 15 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

      2. Με όμοια απόφαση του νομάρχη ρυθμίζονται τα θέματα των

    συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης και

    κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής.

 

      Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο,

    ύστερα από πρόσκληση του νομάρχη, εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών του νομού,

    εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων του νομού και ειδικοί επιστήμονες.

 

      3. 'Εργο της Ν.Ε.Υ.Α.Ε. είναι να γνωμοδοτεί:

 

      α) σχετικά με την εφαρμογή στο νομό των διατάξεων για την υγιεινή και

    ασφάλεια της εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων

 

      β) για το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων

    του νομού, σχετικά με τα θέματα αυτά,

 

      γ) για την οργάνωση εκδηλώσεων και επιμορφωτικών προγραμμάτων,

    σχετικών με την πρόσληψη των εργατικών ατυχημάτων και των

    επαγγελματικών ασθενειών.

 

      4. Στον πρόεδρο και τα μέλη των Ν.Ε.Υ.Α.Ε. δεν καταβάλλεται

    αποζημίωση.

 

       ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 της Υ.Α. 88555/30.9.88 που

          κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 (Α 79):

       "Στη Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας  που

     προβλέπεται  στο  άρθρο  16  του  Ν.  1568/1985  συμμετέχουν  και ένας

     εκπρόσωπος των εργαζομένων που υποδεικνύεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  ένας

     εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  στους  Ο.Τ.Α.  που υποδεικνύεται από την

     Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Δημοτικών  κα   Κοινοτικών   Υπαλλήλων,   ένας

     Διευθυντής της Νομαρχίας και ένας εκπρόσωπος της Τοπικής 'Ενωσης Δήμων

     και Κοινοτήτων".

 

                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

                           ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

                                 'Αρθρο 17.

 

                           Σχεδιασμός χώρων εργασίας.

 

      1. Η μελέτη των χώρων εργασίας πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία

    ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος και ακώλυτης ροής της εργασίας. Οι

    διαστάσεις των χώρων εργασίας πρέπει να είναι ανάλογες με το είδος της

    παραγωγικής διαδικασίας και τον αριθμό των εργαζομένων.

 

      2. Σε κάθε θέση εργασίας πρέπει να υπολογίζεται ελεύθερη επιφάνεια

    ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα κατά την εκτέλεση

    της εργασίας του.

 

      3. Σε θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, που δεν

    εποπτεύονται και που βρίσκονται έξω από το οπτικό ή το ακουστικό πεδίο

    των υπόλοιπων θέσεων εργασίας, κατά την κρίση του τεχνικού ασφάλειας,

    πρέπει να υπάρχουν συστήματα με τα οποία, σε περίπτωση κινδύνου, να

    μπορούν να ειδοποιηθούν πρόσωπα για παροχή βοήθειας.

 

      4. Χώροι εργασίας, που δεν είναι κλειστοί από κάθε πλευρά,

    επιτρέπονται μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους λειτουργίας ή

    παραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για χώρους εργασίας, όπου οι πύλες ή οι

    θύρες οδηγούν άμεσα στο ύπαιθρο και παραμένουν συνέχεια ανοιχτές. Οι

    θέσεις εργασίας των μη ολόπλευρα κλειστών χώρων εργασίας ή εκείνων που

    παραμένουν συνέχεια ανοιχτοί διευθετούνται έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να

    προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες.

 

      5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού

    Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του

    Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ορίζονται:

 

      α) το ελάχιστο ύψος των χώρων εργασίας, σε συνάρτηση με την επιφάνειά

    τους, ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος κατά εργαζόμενο και εργασία, η

    ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης στη θέση εργασίας ή γύρω απ'αυτή,

    καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός και εφοδιασμός των χώρων εργασίας

    για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού,

 

      β) οι απαιτούμενοι χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης και παροχής ιατρικών

    υπηρεσιών,

 

      γ) οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των διαφόρων στοιχείων των κτιριακών

    εγκαταστάσεων, ώστε να αποτρέπεται ο επαγγελματικός κίνδυνος που

    προέρχεται από αυτές.

 

 

                                 'Αρθρο 18.

 

                     Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης - Οδός

                        διάσωσης και έξοδοι κινδύνου.

 

      1. Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από

    τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το

    είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να

    αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει

    να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε

    περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να

    διασωθούν.

 

      2. Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των

    εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση

    και την επιφάνεια των χώρων εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των

    εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης επισημαίνονται κατάλληλα και πρέπει να

    οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντομότερο δυνατό δρόμο.

 

 

                                 'Αρθρο 19.

 

                            Συντήρηση - 'Ελεγχος.

 

      1. Ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας και να

    μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που

    έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις

    ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία

    και ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία,

    στο σημείο που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους.

 

      2. Τα συστήματα ασφάλειας για την πρόληψη και την άρση του

    επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να

    ελέγχονται για την ικανότητα λειτουργίας τους, τουλάχιστον μια φορά το

    εξάμηνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις ή

    επιβάλλεται απο τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής εμπειρίας.

 

      Η χρονολογία συντήρησης και ελέγχου καθώς και οι σχετικές

    παρατηρήσεις πρέπει να καταχωρούνται ενυπόγραφα από τον αρμόδιο, που

    έκανε τη συντήρηση ή τον έλεγχο, σε ειδικό βιβλίο.

 

      3. Οι εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να

    ελέγχονται τακτικά με μέριμνα του εργοδότη για την πληρότητα και την

    ικανότητα χρησιμοποίησής τους.

 

 

                                 'Αρθρο 20.

 

                Διατήρηση θέσεων εργασίας και διαδρόμων κυκλοφορίας.

 

      1. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι.

    Ιδιαίτερα δεν πρέπει να κλειδώνονται, να φράζονται ή να μειώνεται η

    δυνατότητα διάκρισης των θυρών, που βρίσκονται στην πορεία των οδών

    διάσωσης.

 

      2. Στις θέσεις εργασίας επιτρέπεται η διατήρηση υλικών ή ουσιών μόνο

    σε τέτοιες ποσότητες, ώστε να μη δημιουργούνται κίνδυνο, από αυτές.

 

      3. Στους χώρους υγιεινής, ενδιαίτησης και πρώτων βοηθειών δεν

    επιτρέπεται η διαφύλαξη υλικών και ουσιών, που δεν ανήκουν στο

    λειτουργικό εξοπλισμό τους.

 

 

                                 'Αρθρο 21.

 

                      Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και

                               θέσεων εργασίας.

 

      1. Αερισμός - Εξαερισμός.

 

      Στους χώρους εργασίας ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται κατάλληλα,

    ανάλογα με τη φύση εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται

    για την εκτέλεσή της (καθιστική εργασία, ελαφρά). Σε περίπτωση που η

    ανανέωση επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα (εξαερισμός -

    κλιματισμός), τότε αυτά πρέπει να λειτουργούν συνεχώς. Κάθε βλάβη του

    συστήματος πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα από αυτόματη διάταξη,

    ενσωματωμένη στο σύστημα ή το μέσο.

 

      2. Θερμοκρασία.

 

      Οι χώροι εργασίας, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι σε όλη τη διάρκεια

    του ωραρίου εργασίας πρέπει να εχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της

    εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της

    Περιοχές θεσεων εργασίας που βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών

    θερμοκρασιών που εκλύονται από τις εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται

    μέχρι μια ανεκτή θερμοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό.

 

      3. Φωτισμός.

 

      α) Οι χώροι εργασίας, διαλείμματος και πρώτων βοηθειών πρέπει να

    εχουν άμεση οπτική επαφή με εξωτερικό χώρο, εκτός αν ορίζεται

    διαφορετικά από ειδική διάταξη.

 

      Εξαιρούνται οι:

 

      - Χώροι εργασίας, στους οποίους τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν

    επιτρέπουν άμεση οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο.

 

      - Χώροι εργασίας με επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2000μ2 εφόσον υπάρχουν

    επαρκή διαφανή ανοίγματα στην οροφή.

 

      β) Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας και διαδρόμων

    κυκλοφορίας κατασκευάζονται ή διευθετούνται με τρόπο, ώστε να μη

    δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

 

      Ειδικότερα ο τεχνητός φωτισμός πρέπει:

 

      - να είναι ανάλογος με το είδος και τη φύση της εργασίας.

 

      - Να έχει χαρακτηριστικά φάσματος παραπλήσια με του φυσικού φωτισμού.

 

      - Να ελαχιστοποιεί τη θάμβωση.

 

      - να μη δημιουργεί αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας.

 

      - Να διαχέεται, διευθύνεται και κατανέμεται σωστά.

 

      γ) Οι ανάγκες σε φωτισμό γενικό ή τοπικό ή συνδυασμένο γενικό και

    τοπικό, καθώς και η ένταση του φωτισμού εξαρτώνται από το είδος και

    τη φύση της εργασίας και την οπτική προσπάθεια που απαιτεί.

 

      δ) Αν από το είδος απασχόλησης των εργαζομένων και τα άλλα ιδιαίτερα

    χαρακτηριστικά της επιχείρησης είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι

    ατυχήματος από απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισμού, πρέπει να υπάρχει

    εφεδρικός φωτισμός ασφάλειας. Η ένταση του εφεδρικού φωτισμού είναι το

    1/100 της έντασης του γενικού και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από το 1

    λουξ (LUX).

 

      ε) Οι διακόπτες του τεχνιτού φωτισμού πρέπει να είναι εύκολα

    προσιτοί, ακόμα και στο σκοτάδι και να είναι τοποθετημένοι κοντά στις

    εισόδους και εξόδους, καθώς και κατά μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας

    και των θυρίδων προσπέλασης.

 

 

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

 

                         ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

                            ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

                                 'Αρθρο 22.

 

               Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμη-

                   θευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών.

 

      Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και προμηθευτές:

 

      α) Μεριμνούν ώστε τα μηχανήματα, εργαλεία, συσκευές, τα οποία

    παράγουν, εισάγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο, να είναι σύμφωνα με τις

    ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και τους

    κανόνες της τεχνικής κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τους.

 

      β) Χορηγούν τις απαιτούμενες γραπτές οδηγίες χρήσης και συντήρησης,

    επισημαίνοντας τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των προίόντων τους.

 

 

                                 'Αρθρο 23.

 

                  Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους.

 

      1. Μηχανές, συσκευές και εργαλεία με την έννοια του νόμου αυτού είναι

    τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στους τόπους εργασίας και που

    κινούνται με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εκτός από την ανθρώπινη.

 

      2. Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα

    έτσι, ώστε με την ορθή τοποθέτηση και χρήση τους να μη δημιουργούν

    κινδύνους για τους εργαζομένους.

 

      3. Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα

    έτσι, ώστε τα κινούμενα στοιχεία τους, που είναι δυνατό να

    δημιουργήσουν κινδύνους για τους εργαζομένους, να μην είναι προσιτά ή

    να  αποκλείεται τυχαία επαφή μαζί τους στο μέτρο που αυτό δεν

    παρακωλύει τη λειτουργία και χρήση τους.

 

      4. Αν δεν είναι δυνατό να αποτραπεί η ύπαρξη εξωτερικών και προσιτών

    στους εργαζομένους περιστρεφόμενων στοιχείων ή στοιχείων μετάδοσης της

    κίνησης, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας των

    εργαζομένων από αυτά.

 

      5. Στις μηχανές, συσκευές και εργαλεία και στο μέτρο που δεν

    παρακωλύεται ο σκοπός τους, πρέπει να αποφεύγονται οι αιχμηρές γωνίες

    και ακμές, καθώς και οι τραχείες επιφάνειες.

 

      6. Αν κατά τη λειτουργία των μηχανών, συσκευών και εργαλείων είναι

    δυνατό να εκσφενδονισθούν στοιχεία ή τεμάχιά τους ή υποπαράγωγα της

    λειτουργίας τους (ρινίσματα, σκόνες ή άλλα) και στο μέτρο που

    δημιουργούνται κίνδυνοι για τους εργαζομένους,  πρέπει να λαμβάνονται

    ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα, όπως προστατευτικές κάλυπτρες,

    εγκαταστάσεις αναρρόφησης και άλλα.

 

      7. Οι ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να είναι

    κατασκευασμένα έτσι, ώστε κατά τη χρήση τους να υπάρχει επαρκής

    προστασία από τους κινδύνους της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

 

                         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ

                            ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ

                            ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

                                 'Αρθρο 24.

 

      'Εννοιες.

 

      Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοείται ως:

 

      1. "Παράγοντας" κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας, που

    ενυπάρχει κατά την εργασία και είναι δυνατό να είναι επιβλαβής για την

    υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος απο άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη

    φυσική του κατάσταση.

 

      2. "Οριακή τιμή έκθεσης" το ανώτερο επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων

    σ'έναν παράγοντα, το οποίο καθορίζεται κατά τις διατάξεις αυτού του

    κεφαλαίου ως η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασης του στον τόπο

    εργασίας, πάνω απο την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι

    εργαζόμενοι.

 

      3. "Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη" η ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση

    ενός παράγοντα, ο οποίος μετρείται απευθείας σε σωματικούς ιστούς,

    σωματικά υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή έμμεσα από την ειδική δράση του

    στον οργανισμό.

 

 

                                 'Αρθρο 25.

 

                      Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών,

                           εισαγωγέων και προμηθευτών.

 

      1. Ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους

    συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες που

    χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας και,

    προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να

    ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή των παραγόντων αυτών

    πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των

    εργαζομένων όσο και για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους.

 

      2. Τα πρόσωπα που παρασκευάζουν, εισάγουν, θέτουν σε κυκλοφορία ή

    παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο παράγοντες για επαγγελματική χρήση

    έχουν υποχρέωση:

 

      α) Να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ότι οι

    παράγοντες αυτοί δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων

    που τους χρησιμοποιούν, εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλα για την

    εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

 

      β) Να παρέχουν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα

    χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των

    εργαζομένων που εκτίθενται σ' αυτούς, καθώς και γραπτές οδηγίες για την

    ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης απο τους γνωστούς κινδύνους.

 

      γ) Να διεξάγουν μελέτες και έρευνες και να ενημερώνονται με

    οποιονδήποτε τροπο για την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών

    γνώσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις των εδαφίων α' και β'

    της παραγράφου αυτής.

 

      3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η διακίνηση στους χώρους εργασίας

    χημικών παραγόντων σε συσκευασίες και με τρόπους που δεν πληρούν τις

    απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων.

 

 

                                 'Αρθρο 26.

 

                       Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που

                           εκτίθενται σε παράγοντες.

 

      1. Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ή να

    ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι

    πρακτικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι

    κατώτερο απο εκείνο που ορίζει η "οριακή τιμή έκθεσης"

 

      2. Ο εργοδότης, για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1,

    υποχρεούται να παίρνει κατά σειρά τα πιο κάτω μέτρα:

 

      α) να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τους παράγοντες που

    είναι επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνοι με άλλους

    αβλαβείς ή λιγότερο επιβλαβείς, καθώς και να περιορίζει τη χρήση τους

    στο χώρο εργασίας,

 

      β) να αντικαθιστά, όσο είναι παρακτικά δυνατό, παραγωγικές

    διαδικασίες, μεθόδους και μέσα που δημιουργούν στους χώρους εργασίας

    παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία ή

    επικίνδυνοι, με άλλες που δε δημιουργούν καθόλου τους παράγοντες αυτούς

    ή τους δημιουργούν σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που ορίζει η κατά

    περίπτωση "οριακή τιμή έκθεσης",

 

      γ) να περιορίζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τον αριθμό των

    εργαζομένων που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν σε παράγοντες και

    το χρόνο έκθεσης τους,

 

      δ) να παρέχει μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους,

    όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό να αποφευχθεί η επιβλαβής έκθεσή τους με

    τους τρόπους, που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

 

      3. Ο εργοδότης εκτός από τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου

    πρέπει να λαμβάνει και τα εξής μέτρα:

 

      α) να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους

    εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σ 'αυτούς, πριν αρχίσει

    η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα

    κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και να αξιολογεί τα

    αποτελέσματα των ελέγχων αυτών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του

    ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου

    27 για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

 

      β) να ενεργεί τακτικό έλεγχο και συντήρηση των μέσων, συσκευών ή

    συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της

    προηγούμενης παραγράφου, ώστε αυτά να λειτουργούν σωστά και να

    ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων του νόμου αυτού,

 

      γ) να προβλέπει και να λαμβάνει ειδικά επείγοντα μέτρα για τις

    περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες

    υπερβάσεις των "οριακών τιμών έκθεσης",

 

      δ) να εγκαθιστά σηματοδότηση προειδοποίησης και ασφάλειας των χώρων

    εργασίας και συστήματα συναγερμού.

 

      ε) να τηρεί και να ενημερώνει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και

    τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, καταλόγους των εργαζομένων που

    εκτίθενται στους παράγοντες και βιβλία καταχώρησης των αποτελεσμάτων

    των ελέγχων που γίνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.

 

 

                                 'Αρθρο 27.

 

                  Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται

                                σε παράγοντες.

 

      1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες

    διατάξεις, σε ιατρικό έλεγχο κάθε εργαζόμενο: α) μετά την πρόσληψή του

    και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα και β) κατά την αλλαγή

    θέσης εργασίας και πριν από την τοποθέτηση του σε εργασία που

    συνεπάγεται έκθεση σε παράγοντες, σύμφωνα με την έννοια του νόμου

    αυτού.

 

      2. Ο εργοδότης μεριμνά να τηρούνται και ενημερώνονται:

 

      α) Βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων αποτελεσμάτων των

    βιολογικών εξετάσεων ενδεικτικών της έκθεσης, όταν προβλέπονται τέτοιες

    εξετάσεις.

 

      β) Ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που εκτίθενται στους

    παράγοντες. Ο φάκελος τηρείται από το γιατρό εργασίας που είναι

    υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου.

 

      3. Κανείς εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε εργασία που

    συνεπάγεται έκθεση στους παράγοντες, αν αυτή είναι αντίθετη με τα

    πορίσματα του ιατρικού ελέγχου της παραγράφου 1.

 

      4. Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας κατά

    των πορισμάτων του ιατρικού ελέγχου που αναφέρεται σ'αυτόν.

 

      5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου

    υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της

    Εργασίας, μπορεί να επιβληθεί η εξέταση της υγείας των εργαζομένων σε

    συγκεκριμένη επιχείρηση και η λήψη άμεσων μέτρων. Η ιατρική εξέταση των

    εργαζομένων ανατίθεται με την πιο πάνω απόφαση στον κατά περίπτωση

    ειδικό ιατρικό φορέα.

 

 

                                 'Αρθρο 28.

 

                     Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που

                         εκτίθενται σε παράγοντες.

 

      1. Οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων στην επιτροπή υγιεινής και

    ασφάλειας ή ο αντιπρόσωπος των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια

    ή, όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να έχουν:

 

      α) Πληροφόρηση από τον εργοδότη για τους πιθανούς κινδύνους που

    συνδέονται με την εκθεσή τους σε παράγοντες για τις "οριακές τιμές

    έκθεσης", για τα τεχνικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται και για

    τις προφυλάξεις που πήρε ο εργοδότης και πρέπει να τηρούν οι

    εργαζόμενοι.

 

      β) Πρόσβαση και ενημέρωση για τα αποτελέσματα των επιπέδων έκθεσης

    και για τα συλλογικά ανώνυμα αποτελέσματα των εργαστηριακών και

    βιολογικών εξετάσεων, που είναι ενδεικτικές της έκθεσης τους.

 

      γ) πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης των "οριακών τιμών έκθεσης"

    για τα αίτια της υπέρβασης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να

    ληφθούν για να αντιμετωπισθεί.

 

      δ) Πληροφόρηση και επιμόρφωση για τη βελτίωση των γνώσεών τους

    σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι.

 

      2. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να πληροφορείται τα αποτελέσματα των

    ατομικών του κλινικών, εργαστηριακών και βιολογικων εξετάσεων που είναι

    ενδεικτικά της έκθεσης του.

 

 

                                 'Αρθρο 29.

 

                            Εξουσιοδοτικές διατάξεις.

 

      1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού

    Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του

    Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζονται, αναφορικά

    με έναν παράγοντα ή παράγοντες:

 

      α) Οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων.

 

      β) Επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων κάτω από τα οποία δεν είναι

    υποχρεωτική η εφαρμογή όλων ή μερικών από τις διατάξεις των προεδρικών

    διαταγμάτων αυτών.

 

      γ) Ελάχιστη περιοδικότητα ή συχνότητα του ελέγχου στο επίπεδο της

    επιχείρησης για τη διαπίστωση της τήρησης των οριακών τιμών έκθεσης ή

    των επιπέδων έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου.

 

      δ) Μέθοδοι και πορεία διενέργειας δειγματοληψιών, μετρήσεων,

    αναλύσεων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

 

      2. Με όμοια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται:

 

      α) Τα είδη, η πορεία και η ελάχιστη συχνότητα εκτέλεσης των κλινικών

    ή παρακλινικών εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι βιολογικές

    μετρήσεις για τη διερεύνηση των βιολογικών δεικτών, που αφορούν τον

    έλεγχο της υγείας όλων των εργαζομένων ή ειδικών κατηγοριών τους

    (νεαρών ατόμων, εγκύων ή γυναικών που θηλάζουν και άλλων), που

    πρόκειται να εκτεθούν ή εκτίθενται ή έχουν εκτεθεί κατά την εργασία

    τους στο παρελθόν σε ορισμένο παράγοντα ή παράγοντες.

 

      β) Μέθοδοι και πρακτικές συστάσεις για την εκτέλεση των παραπάνω

    εξετάσεων και ιδιαίτερα για τη μέτρηση ή διερεύνηση των βιολογικών

    δεικτών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

 

      γ) οριακές τιμές βιολογικών δεικτών, για το σύνολο ή ειδικές

    κατηγορίες εργαζομένων, πάνω από τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται

    συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και για

    τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους αντίστοιχους χώρους εργασίας.

 

      δ) Τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων και

    μετρήσεων των παραπάνω εδαφίων, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται η

    προσωρινή ή οριστική διακοπή της έκθεσης των εργαζομένων στους

    αντίστοιχους παράγοντες.

 

      ε) οι φορείς ή τα πρόσωπα εκτέλεσης των ιατρικών ελέγχων και

    εξετάσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, ο τρόπος και η διαδικασία

    παραπομπής των εργαζομένων, καθώς και τα σχετικά με την κάλυψη των

    απαιτούμενων γι'αυτές δαπανών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν

    επιβαρύνουν τους εργαζομένους.

 

      3. Με όμοια προεδρικά διατάγματα καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και

    ενημέρωσης:

 

      α) καταλόγων των εργαζομένων που εκτίθενται στους παράγοντες,

 

      β) βιβλίου αναγραφής των αποτελεσμάτων των ελέγχων,

 

      γ) ιατρικού φακέλου των εργαζομένων. Με όμοια προεδρικά διατάγματα

    καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι απαραίτητες

    γνωστοποιήσεις από τον εργοδότη στην επιθεώρηση εργασίας των στοιχείων

    των σχετικών με τον αριθμό των εργαζομένων, τις μεθόδους παραγωγής και

    κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

      4. Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο προεδρικά διατάγματα θα

    εκδοθούν εντός 6μήνου από τη δημοσίευση αυτού με δυνατότητα αναθεώρησης

    στη συνέχεια, σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

 

 

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

 

                             ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

                                 'Αρθρο 30.

 

      'Οργανα ελέγχου.

 

      1. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού και των πράξεων

    που εκδίδονται σε εκτέλεση του ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του

    Υπουργείου Εργασίας.

 

      2. Για το σκοπό αυτόν τα παραπάνω όργανα συνεργάζονται με άλλες

    δημόσιες υπηρεσίες και μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων ή

    πληροφοριών των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που

    υπάρχουν στις υπηρεσίες τους.

 

      3. 'Οταν οι διατάξεις του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται

    σε εκτέλεσή του αφορούν εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς ή

    κλάδους ή επιχειρήσεις που εποπτεύονται από άλλους φορείς  εκτός από το

    Υπουργείο Εργασίας, η αρμοδιότητα ελέγχου για την εφαρμογή των

    διατάξεων αυτών μπορεί να ανατίθεται στους φορείς αυτούς. Η ανάθεση

    αυτή γίνεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση

    του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά

    γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

 

                                 'Αρθρο 31.

 

                      Παροχή στοιχείων - Εχεμύθεια οργάνων.

 

      1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν, αν τους ζητηθούν, όλα τα

    στοιχεία και πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία και τις

    χρησιμοποιούμενες ύλες που έχουν σχέση με την υγιεινή εργασίας και την

    ασφάλεια των εργαζομένων, στα αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου

    αυτού, όργανα ελέγχου και στο γιατρό τον αρμόδιο για την επίβλεψη της

    υγείας των εργαζομένων.

 

      Η επιχείρηση κατά την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών οφείλει να

    διευκρινίζει ποιά απ' αυτά αποτελούν απόρρητο της επιχείρησης.

 

      2. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου, για την εφαρμογή των διατάξεων του

    νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του, είναι

    υποχρεωμένα να τηρούν εχεμύθεια για τα επαγγελματικά απόρρητα των

    επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που περιέρχονται σε γνώση τους κατά τον

    έλεγχο.

 

      3. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου παύει να υπάρχει στο μέτρο που

    εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του διενεργούμενου ελέγχου και

    ιδιαίτερα τον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των

    εργαζομένων, την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων

    και την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.

 

      4. Την υποχρέωση της παραγράφου 2 έχουν και όσοι χειρίζονται τα

    θέματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

 

                                 'Αρθρο 32.

 

                 Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων.

 

      Α. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση:

 

      1. Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι

    εργαζόμενοι και ο τρίτοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από

    κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους

    ακεραιότητα.

 

      2. Να εφαρμόζει κάθε υπόδειξη των τεχνικών και υγειονομικών

    επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην

    επιχείρηση.

 

      3. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

    της εργασίας.

 

      4. Να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

 

      5. Να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο απο

    την εργασία τους.

 

      6. Να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής

    και ασφάλειας της εργασίας.

 

      7. Να ενημερώνει τους εργαζομένους για τη νομοθεσία που ισχύει

    σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο

    εφαρμογής της από την επιχείρηση.

 

      8. Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των

    συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση.

 

      9. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα

    αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος.

 

      Β. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση:

 

      1 . Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

      2. Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας.

 

      3. Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφάλειας.

 

      4. Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και

    ασφάλειας.

 

 

Ν Ο Μ Ο Σ     2224/94

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων

'Αρθρο 24

Διοικητικές κυρώσεις

 

      1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα,

    προμηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθμίσεις της νομοθεσίας

    για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των προεδρικών

    διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση της

    επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, με αιτιολογημένη

    πράξη του ελέγχοντα επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από προηγούμενη

    πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων: α) πρόστιμο για καθεμία

    παράβαση από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές μέχρι τρία εκατομμύρια

    (3.000.000) δραχμές, β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης

    παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της

    επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) ημερών.

    Επίσης ο Υπουργός Εργασίας μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση

    του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, να επιβάλλει στους παραπάνω προσωρινή

    διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή

    τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για

    χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών, ή και οριστική διακοπή

    της λειτουργίας συγκεκριμένης πσραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή

    τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

      2. Η πράξη επιβολής προστίμου, κατά τα ανωτέρω είναι απαράδεκτη, εάν

    δεν κοινοποιηθεί με απόδειξη στον παραβάτη ο οποίος εξοφλεί το πρόστιμο

    που του επιβλήθηκε με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του Ανωτάτου

    Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της

    Ελλάδος.

      Ο παραβάτης μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της πράξης επιβολής

    των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 1 ασκώντας προσφυγή, μέσα σε είκοσι

    (20) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξεως, ενώπιον του διοικητικού

    πρωτοδικείου της έδρας της επιθεώρησης εργασίας. Η προσφυγή αυτή είναι

    απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας μέσα

    σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της. Μετά την πάροδο της προθεσμίας

    για την άσκηση της προσφυγής ή μετά την έκδοση της απόφασης του

    Πρωτοδικείου, γίνεται διοικητική βεβαίωση του προστίμου από την

    επιθεώρηση εργασίας και εισπράττεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική

    υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ως δημόσιο έσοδο, αποδιδόμενο στο λογαριασμό του

    Α.Σ.Ε. κάθε μήνα. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και

    Εργασίας, ρυθμίζεται κ6θε αναγκαία λεπτομέρεις για την εφαρμογή του

    άρθρου αυτού.

      3. Κατά την επιλογή καί επιβολή των παραπάνω διοικητικών ποινών

    λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

      α) Η αμεσότητα, η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου.

      β) Η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση

    στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις

    οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας.

      4. Πριν από την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων μπορεί να

    χορηγηθεί εύλογη προθεσμία μέχρι τριάντα (30) ημερών για συμμόρφωση ή

    να παραταθεί μία μόνο φορά η προθεσμία και έως δέκα (10) ημέρες, αν

    κριθεί ότι εκείνη που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν επαρκής.

      5. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής

    διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

      6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην

    Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και

    Ασφάλειας της Εργασίας, μπορεί να αυξάνονται τα όρια των παραπάνω

    προστίμων.

 

                               'Αρθρο 25

 

                            Ποινικές κυρώσεις

 

      1. Κάθε εργοδότης, κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή

    προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας για

    την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας του νόμου αυτού και των

    κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται με εξουσιοδότηση της τιμωρείται με

    φυλάκιση ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000)

    δραχμών ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των

    διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση

    μέχρις ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή.

      2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.

      3. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, στις υποθέσεις, της παραγράφου 1

    αυτού του άρθρου το δικαστηρίο με απόφαση του ορίζει ρητή δικάσιμο,

    μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες.

 

                               'Αρθρο 26

 

                          Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

      Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται έπειτα από πρόταση του

    Υπουργού Εργασίας, και προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και

    Ασφάλειας της Εργασίας ρυθμίζονται στις λεπτομέρειές τους τα θέματα

    προσόντων ειδικότερων καθηκόντων και όρων εργασίας του ιατρού εργασίας

    και τεχνικού ασφαλείας, τα των αρμοδιοτήτων των επιτροπών υγιεινής και

    ασφάλειας και λοιπών εκπροσώπων των εργαζομένων, τα του τρόπου

    ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και του εργοδότη για τους

    σκοπούς και τα μέτρα εφαρμογής αυτού του νόμου, όπως κατάρτιση και πε-

    ριεχόμενο ατομικού ιατρικού φακέλου του εργαζομένου, τήρηση βιβλιαρίου

    επαγγελματικού κινδύνου και υγείας των εργαζομένων τήρηση και

    περιεχόμενο βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας, θέματα που αφορούν την

    οργάνωση και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών

    παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, καθώς και

    της άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από τον

    ίδιο τον εργοδότη και ο έλεγχος για την εφαρμογή της σχετικής

    νομοθεσίας από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και

    κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

                               'Αρθρο 27

 

                   Καταργούμενες διατάξεις - Κωδικοποίηση

 

      1. Οι διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177

    Α') καταργούνται.

      2. Με προεδρικό διάταγμα, ηου εκδίδεται ύστερα από πρόταση του

    Υπουργού Εργασίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο

    Κωδικοποίηση διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων

    όλες οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Δ' αυτού του νόμου, του ισχύοντος ν.

    1568/1985 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" (ΦΕΚ 177 Α') και των

    συναφών νομοθετικών ρυθμίσεων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η

    νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η συγχώνευση, ο χωρισμός και η

    δημιουργία νέων άρθρων, η φραστική διευκρίνιση, η διόρθωση και η

    προσαρμογή της ορολογίας χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών

    διατάξεων.

      Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταμελή επιτροπή, που συνεδριάζει

    εκτός ωρών εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και που συγκροτείται με

    απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του

    Υπουργείου Εργασίας και έχει ως μέλη προϊστάμενους διευθύνσεων και

    ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας. Αναπληρωτής του

    προέδρου ορίζεται ο προϊστάμενος του γραφείου Νομικού Συμβουλίου του

    Κράτους, στο Υπουργείο Εργασίας. Εισηγητής χωρίς ψήφο καλείται από τον

    πρόεδρο αρμόδιος τμηματάρχης ή διευθυντής του Υπουργείου.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  294/88

 

 

                              Αρθρο 1

 

                          Εκταση εφαρμογής

 

       Στις  επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1

     του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων",  που  υπάγονται

     στις  διατάξεις  των άρθρων 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ιδίου νόμου, και

     απασχολούσαν κατά την 1.6.85 ή απασχολήσουν εφεξής 150 ή περισσότερους

     εργαζόμενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις  υπηρεσίες

     τεχνικού  ασφάλειας  και  γιατρού  εργασίας  της  επιχείρησης, με τους

     ειδικότερους όρους που ορίζονται στο παρόν π.δ/γμα, και οι εργαζόμενοι

     έχουν δικαίωμα  να  συνιστούν  επιτροπή  υγιεινής  και  ασφάλειας  της

     εργασίας.    Τα    ανωτέρω   εφαρμόζονται   και   στις   επιχειρήσεις,

     εκμεταλλεύσεις και εργασίες και στις οποίες  επεκτείνεται  η  εφαρμογή

     του νόμου 1568/85 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και του

     άρθρου  14  παρ.  2  αυτού,  όπως  ειδικότερα  με  τα  διατάγματα περί

     επεκτάσεως του νόμου καθορίζεται.

 

 

                                  Αρθρο 2

 

       Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του  τεχνικού  ασφάλειας  και

     του  γιατρού  εργασίας,  καθώς  και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του

     τεχνικού  ασφάλειας,  οι  επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις  και  εργασίες

     κατατάσσονται   σε   κατηγορίες,  των  οποίων  οι  κλάδοι  οικονομικής

     δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό, με  βάση  τη  στατιστική

     ταξινόμηση,  από  την  Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  της  Ελλάδος,  ως

     ακολούθως:

 

         ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α'                                            ΚΩΔΙΚΟΣ

                                                                  ΑΡΙΘΜΟΣ

     ---------------------------------------------------------------------

     1. Ορυχεία άνθρακα                                                11

     2. Μεταλεία - Λατομεία                                    12, 14, 15

     3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια                       13

     4. Χημικές βιομηχανίες:

     4.1. Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων       311

     4.2. Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητίνων και

          τεχνικών ινών                                               312

     4.3. Παραγωγή πετροχημικών                                     313.1

     4.4. Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών                       313.2

     4.5. Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και

          ανθρακασβεστίου                                           313.5

     4.6. Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων                         313.9

     4.7. Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και

          τυπογραφικών μελανών                                      314

     4.8. Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων             319.4

     4.9. Παραγωγή εκρηκτικών                                       319.7

     4.10. Κατασκευή πυροτεχνημάτων                                 319.8

     5. Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα:

     5.1. Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών                   321

     5.2. Εμφιάλωση υγραερίων                                       329.5

     6. Βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών:

     6.1. Κατασκευή ειδών εξ αμιαντοτσιμέντου                       336.3

     6.2. Κατασκευή ειδών από αμίαντο                               338

     7. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες                           34

     8. Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, εκτός

        μηχανικών και μεταφορικού υλικού:

     8.1. Μεταλλικές κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα

          υποδομής και παρόμοιες κατασκευές)                        353.9

     9. Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των

        ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς:

     9.1. Λεβητοποιεία                                              369.1

     9.2. Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών

          ταινιών και αερομεταφορών                                 369.3

     10. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών

         ειδών:

     10.1. Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου                           372.1

     11. Κατασκευή μεταφορικών μέσων:

     11.1. Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών                            381

     11.2. Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού       382

     12. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής                          411

     13. Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως                            412

     14. Υφαντικές βιομηχανίες:

     14.1. Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια                         237

     15. Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες

         ακτινοβολίες

     16. Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες,

         φράγματα, κλπ.) κατασκευές δικτύων ύδρευσης,

         αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω

         από 2.000 μ3, ειδικά δομικά έργα

 

                               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

 

      Στην κατηγορία Β' υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις

    Κατηγορίες Α' και Γ' του παρόντος άρθρου.

 

    --------------------------------------------------------------------

                                                               ΚΩΔΙΚΟΣ

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'                                               ΑΡΙΘΜΟΣ

 

    --------------------------------------------------------------------

    1. Γεωργία                                                      01

    2. Κτηνοτροφία                                                  02

    3. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες,

       μεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός απ' τα συνεργεία

       συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες

       σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών,                         6,7

       τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων

       καυσίμων και τις αποδοχές μετά ψύξεως που

       υπάγονται στην Κατηγορία Β'.

       Τα μεταφορικά μέσα και οι αποδοχές που ανήκουν σε

       συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά

       αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία με την

       επιχείρηση.

    4. Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες,

       διεκεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και

       ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ' τις υπηρεσίες

       περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής

       διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην Κατηγορία Β' 8.9.

    5. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των

       κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

 

                                 Αρθρο 3

 

                  Ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης

                  τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας

 

       1. Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας

     και του γιατρού εργασίας δεν μπορεί να υπολείπεται των  75  ωρών  κατά

     έτος  και  καθορίζεται  για  κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων,

     εκμεταλλεύσεων και εργασιών του  άρθρου  2  σε  ώρες  απασχόλησης  ανά

     εργαζόμενο κατ' έτος ως εξής:

 

 

        α. Κατηγορία Α'

     ----------------------------------------------------------------------

                                   Ωρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

                                         ----------------------------

 

     Αριθμός εργαζομένων         Τεχνικός ασφάλειας       Γιατρός εργασίας

     ----------------------------------------------------------------------

            έως 500                      3,5

       501 έως 1000                      3,0

      1001 έως 5000                      2,5                     0,8

      5001 και άνω                       2,0

 

 

        β. Κατηγορία Β'

    -----------------------------------------------------------------------

                                   Ωρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

                                         ------------------------------

 

     Αριθμός εργαζομένων         Τεχνικός ασφάλειας       Γιατρός εργασίας

    ----------------------------------------------------------------------

            έως 1000                     2,5

       1001 έως 5000                     1,5                    0,6

       5001 και άνω                      1,0

 

        γ. Κατηγορία Γ'

    ---------------------------------------------------------------------

                                 Ωρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

                                      ------------------------------

 

                                Τεχνικός ασφάλειας       Γιατρός εργασίας

    ----------------------------------------------------------------------

                                         0,4                    0,4

 

      2. Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού

    Εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της

    Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

                                 Αρθρο 4

 

                        Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων

                            τεχνικού ασφάλειας

 

       1.  Στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Κατηγορίας Α'

     του άρθρου 2 του παρόντος π.δ/τος, και σε εκείνες της  Κατηγορίας  Β',

     του  ίδιου  άρθρου,  που  απασχολούν  650  άτομα  και  άνω, ο τεχνικός

     ασφάλειας πρέπει να έχει τα προσόντα του εδαφίου α ή β της  παραγράφου

     1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85.

 

       Εφ'  όσον  προκύπτει  υποχρέωση  απασχόλησης  και  δεύτερου τεχνικού

     ασφάλειας  για  τη  συμπλήρωση  του  ελάχιστου   απαιτούμενου   χρόνου

     απασχόλησης,  σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος π.δ/τος, αυτός μπορεί

     να έχει τα προσόντα του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.

     1568/1985.

 

       2. Στις υπόλοιπες  επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις  και  εργασίες  της

     κατηγορίας  Β'  και  της Κατηγορίας Γ', ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να

     έχει τα προσόντα του εδαφίου α ή β ή γ της παραγράφου 1 του  άρθρου  5

     του Ν. 1568/85.

 

       3.  Εφ'  όσον  προκύπτει  υποχρέωση απασχόλησης, περισσοτέρων των δύο

     τεχνικών ασφάλειας,  για  τη  συμπλήρωση  του  ελάχιστου  απαιτούμενου

     χρόνου  απασχόλησης,  σύμφωνα  με  το άρθρο 3 του παρόντος π.δ/τος, οι

     πέραν του δευτέρου μπορούν να έχουν τα  προσόντα  του  εδαφίου  δ  της

     παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1568/85.

 

                                 Αρθρο 5

 

                        Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας

                        κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

 

       Οι   επιχειρήσεις   υποχρεούνται  να  αναθέτουν  καθήκοντα  τεχνικού

     ασφάλειας σε άτομα  με  ειδικότητα  από  εκείνες  που  ορίζονται  στον

     παρακάτω πίνακα:

 

      ----------------------------------------------------------------------

      ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΚΩΔΙΚΑΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

     Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ      ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

      ----------------------------------------------------------------------

 

      1 Γεωργία              01      Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                     Μηχανολόγος Μηχανικός

                                     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                     Χημικός Μηχανικός

                                     Γεωπόνος

                                     Χημικός

                                     Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                     Τμηματος Μηχανολογίας

                                     Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

                                     Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                     Τμήματος Φυτικής παραγωγής

                                     Τμήματος  Διοικ.  Γεωργ.

                                     Εκμεταλλεύσεων

                                     Τμήματος Γεωργικών μηχανών και

                                     αδρεύσεων

      ---------------------------------------------------------------------

      2 Κτηνοτροφία          02      Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

        Δασοπονία            03      Μηχανολόγος Μηχανικός  α. Στον κλάδο

                                                            Κτηνοτροφίας

                                                            Πτυχ. TΕΙ Τμήμ.

                                                            Ζωικής

                                                            παραγωγής

        Θήρα                 04      Ηλεκτρολόγος Μηχανικός β.Στον κλάδο

                                                            Δασοπονίας

                                                            Πτυχ. ΑΕΙ

                                                            Δασολογίας και

                                                            Πτυχ. ΤΕΙ

                                                            Τμήματος

                                                            Δασοπονίας

        Αλιεία               05      Χημικός Μηχανικός      γ. Στον κλάδο

                                                            θήρας Πτυχ.ΤΕΙ

                                                            Τμήμα

                                                            Θηροματοπονίας

                                     Γεωπόνος               δ.Στον κλάδο

                                     Χημικός                Αλιείας Πτυχ.

                                     Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      ΤΕΙ Τμήματος

                                     Τμήματος Μηχανολογίας  Ιχθυοκομίας

                                     Τμήματος Ηλεκτρολογίας Αλιείας

                                     Τμήματος Ενεργειακής

                                     Τεχνικής

      --------------------------------------------------------------------

      3 Ορυχεία άνθρακα      11    Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      α)Εφόσον

      Μεταλλεία              12    Μηχανολόγος Μηχανικός  απασχολείται

      Λατομεία               14    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ένας μόνο

      Αλυκές                 15    Μηχανικός Μεταλείων    τεχνικός

                             16    Χημικός ή Χημικός      ασφαλείας αυτός

                                   Μηχανικός              θα είναι

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      Μηχανικός

                                   Τμήματος Μηχανολογίας  Μεταλείων

                                   Τμήματος Ενεργειακής   β) ΕΠΙΠΛΕΟΝ

                                   Τεχνικής               Στις αλυκές

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                                          Πολιτικός

                                                          Μηχανικός

                                                          Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                                          Τμήματος

                                                          Πολιτικών

                                                          έργων υποδομής

                                                          Τμήματος δομικών

                                                          έργων

    ----------------------------------------------------------------------

    4 Υδρογονάνθρακες        13    Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      α) ΕΠΙΠΛΕΟΝ

      και γηγενή

      καύσιμα αέρια                Μηχανολόγος Μηχανικός  Στον κλάδο

                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός "Γεωτρήσεις προς

                                   Χημικός Μηχανικός      ανεύρεση

                                   Χημικός                πετρελαίου και

                                   Μηχανικός Μεταλλείων   γηγενών καυσίμων

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      αερίων"

                                   Τμήματος Μηχανολογίας  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας Πολιτικός

                                   Τμήματος Χημικών       Μηχανικός

                                   Πετρελαίων             β) Εφόσον

                                   Τμήματος Ενεργειακής   απασχολείται ένας

                                   Τεχνικής               μόνο τεχνικός

                                                          ασφαλείας αυτός

                                                          θα είναι

                                                          Μηχανικός

                                                          Μεταλλείων

    -----------------------------------------------------------------------

    5 Βιομηχανία ειδών        20   Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

      διατροφής                    Μηχανολόγος Μηχανικός

                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                   Χημικός Μηχανικός

                                   Χημικός

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Μηχανολογίας

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                   Τμήματος Ενεργειακής

                                   Τεχνικής

                                   Τμήματος Τεχνολογίας

                                   τροφίμων

    -----------------------------------------------------------------------

    6 Βιομηχανία ποτών        21   Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                   Μηχανολόγος Μηχανικός

                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                   Χημικός Μηχανικός

                                   Χημικός

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Μηχανολογίας

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                   Τμήματος Οινολογίας και

                                   Τεχνολογίας ποτών

                                   Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

     ----------------------------------------------------------------------

    7 Καπνοβιομηχανίας         22  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                   Μηχανολόγος Μηχανικός

                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Μηχανολογίας

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                   Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

    -----------------------------------------------------------------------

    8 Υφαντικές βιομηχανίες    23  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                   Μηχανολόγος Μηχανικός

                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                   Χημικός Μηχανικός

                                   Χημικός

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Μηχανολογίας

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                   Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

                                   Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας

    ----------------------------------------------------------------------

    9 Βιομηχανία ειδών         24  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

      υποδήσεως, ενδυμασίας        Μηχανολόγος Μηχανικός  Στον Κλάδο

      και διαφόρων ειδών στο       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υποδηματοποιίας

      ύφασμα                       Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Μηχανολογίας  Χημικός Μηχανικός

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας Χημικός

                                   Τμήματος Ενεργειακής

                                   Τεχνικής

    ----------------------------------------------------------------------

    10 Βιομηχανία ξύλου και    25  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

       φελλού                      Μηχανολόγος Μηχανικός  Στον Κλάδο

                                   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πριστήρια και

                                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      μηχανική

                                   Τμήματος Μηχανολογίας  κατεργασία ξύλου

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                   Τμήματος Ενεργειακής   Χημικός Μηχανικός

                                   Τεχνικής               και Χημικός

    -----------------------------------------------------------------------

    11 α. Βιομηχανία επίπλων   26  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

       και ειδών επιπλώσεως        Μηχανολόγος Μηχανικός  α. Στον κλάδο

       β. Βιομηχανία Χάρτου    27  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εκτυπώσεις -

       γ. Εκτυπώσεις εκδόσεις  28  Χημικός Μηχανικός      Εκδόσεις Πτυχ.

       συναφείς δραστηριότητες     Χημικός                ΤΕΙ Τμήμ. -

       δ. Βιομηχανία δέρματος  29  Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      Τεχνολογίας

       και γουναρικών              Τμήματος Μηχανολογίας  Γραφικών Τεχνών

       ε. Βιομηχανία προϊόντων 30  Τμήματος Ηλεκτρολογίας β. Στον κλάδο

       από ελαστικό και πλαστικό   Τμήματος Ενεργειακής   βιομηχανία

       στ. Χημικές Βιομηχανίες 31  Τεχνικής               Παραγώγων

       ζ. Βιομηχανία παραγώγων 32                         Πετρελαίου και

       πετρελαίου και άνθρακος                            άνθρακα

       η. Βιομηχανία προϊόντων 33                         Πτυχ. ΤΕΙ Τμημ.

       από μη μεταλλικά ορυκτά                            Χημικών

                                                          Πετρελαίων

    ----------------------------------------------------------------------

    12 α.Βασικές μεταλλουργικές34   Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

       βιομηχανίες                  Μηχανολόγος Μηχανικός

                                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                    Χημικός Μηχανικός

                                    Μεταλλειολόγος -

                                    Μεταλλουργός

                                    Μηχανικός

                                    Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                    Τμήματος Μηχανολογίας

                                    Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                    Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

    ---------------------------------------------------------------------

    13 α.Κατασκευή τελικών      35  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

       προϊόντων εκ μετάλλου        Μηχανολόγος Μηχανικός

       β. Κατακευή μηχανών και  36  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

       συσκευών                     Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                    Τμήματος Μηχανολογίας

                                    Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                    Τμήματος Ενεργειακής Τεχικής

    ---------------------------------------------------------------------

    14 Κατασκευή  ηλεκτρικών    37  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

       μηχανών, συσκευών και        Μηχανολόγος Μηχανικός

       λοιπών ειδών                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                    Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                    Τμήματος Μηχανολογίας

                                    Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                    Τμήματος Ηλεκτρονικής

                                    Τμήματος Αυτοματισμού

                                    Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

    ---------------------------------------------------------------------

    15 Κατασκευή μεταφορικών    38  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

                                    Μηχανολόγος Μηχανικός

                                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

                                    Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

                                    Τμήματος Μηχανολογίας

                                    Τμήματος Ηλεκτρολογίας

                                    Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής και

                                    Τμημάτων Ναυπηγικής ή Οχημάτων

                                    αναλόγως είδους της επιχείρησης

    --------------------------------------------------------------------

    16 Λοιπές Βιομηχανίες       39  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

                                    Μηχανολόγος Μηχανικός  Στις βιομηχανίες

                                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κατασκευής

                                    Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      ιατρικών εργαλείων

                                    Τμήματος Ηλεκτρολογίας και οργάνων ΤΕΙ

                                    Τμήματος Μηχανολογίας  Τεχνολογίας

                                    Τμήματος Ενεργειακής   ιατρικών οργάνων

                                    Τεχνικής

    -----------------------------------------------------------------------

    17 α. Ηλεκτρισμός          411  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

       β. Φωταέριο             412  Μηχανολόγος Μηχανικός  α. Στον κλάδο

       γ. Ατμός                413  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωταέριο

       δ. Υδρευση               42  Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      Πτυχιούχοι ΑΕΙ

                                    Τμήματος Μηχανολογίας  Χημικός

                                    Τμήματος Ηλεκτρολογίας Μηχανικός και

                                    Τμήματος Ενεργειακής   Χημικός

                                    Τεχνικής               β. Στον κλάδο

                                                           Υδρευσης

                                                           Πτυχιούχοι ΑΕΙ

                                                           Πολιτικός

                                                           Μηχανικός

    ----------------------------------------------------------------------

    18 α. Κατεδαφίσεις και     500  Πτυχιούχοι ΑΕΙ

       β. Κατασκευές κτιρίων   501  Πολιτικός Μηχανικός

       γ. Εγκαταστάσεις  εντός 502  Αρχιτέκτων Μηχανικός

       κτιρίων                      Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

       δ. Εργασίες αποπεράτωσης503  Τμήματος Πολιτικών

          κτιρίων                   Δομικών Εργων

    ---------------------------------------------------------------------

    19 Δημόσια Εργα            504  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.      ΕΠΙΠΛΕΟΝ

                                    Πολιτικός Μηχανικός    Στον κλάδο

                                    Αρχιτέκτων Μηχανικός   Δίκτυα

                                    Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      τηλεπικοινωνιών

                                    Τμήματος Πολιτικών     και Ηλεκτρικά

                                    έργων υποδομής         Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι

                                    Τμήματος Πολιτικών     Μηχανολόγος

                                    Δομικών Εργων          Μηχανικός

                                                           Ηλεκτρολόγος

                                                           Μηχανικός

                                                           Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι

                                                           Τμήματος

                                                           Μηχανολογίας

                                                           Τμήματος

                                                           Ηλεκτρολογίας

                                                           Τμήματος

                                                           Αυτοματισμού

                                                           Τμήματος

                                                           Ηλεκτρονικής

                                                           Τμήματος

                                                           Ενεργειακής

                                                           Τεχνικής

    ----------------------------------------------------------------------

    20 α.Εμπόριο                6  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι       ΕΠΙΠΛΕΟΝ

       β.Μεταφορές Αποθηκεύσεις 7  Μηχανολόγος Μηχανικός  Κάθε άλλη

       Επικοινωνίες                Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ειδικότητα Α.Ε.Ι.

       γ.Τράπεζες και λοιπά     8  Χημικός Μηχανικός      και Τ.Ε.Ι. που το

       Οικονομικά ιδρύματα         Χημικός                αντικείμενο

       Ασφάλειες                   Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.      σπουδών έχει

       δ.Λοιπές Υπηρεσίες          Τμήματος Μηχανολογίας  σχέση με τις

                                   Τμήματος Ηλεκτρολογίας εγκαταστάσεις και

                                   Τμήματος Ενεργειακής   την παραγωγή

                                   Τεχνικής               διαδικασία των

                                                          επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

 

 

                              Αρθρο 2

 

                      Τροποποίηση Π.Δ. 17/96

 

      1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 17/96 προστίθεται νέα

    παράγραφος 3α ως εξής :

 

      "3α. Ο συνολικός μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης

    ενός τεχνικού ασφάλειας ή ενός γιατρού εργασίας σε μία ή περισσότερες

    επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο

    απασχόλησης μισθωτού.

 

      Η διάταξη αυτή δεν αφορά το προσωπικό των Υπηρεσιών Προστασίας και

    Πρόληψης, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

    περί όρων απασχόλησης.

 

      Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας ή/και

    του γιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανομή

    του χρόνου αυτού κατά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του

    Π.Δ. 294/88 καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους αναγράφονται

    υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. της

    27.6.32, το Ν. 515/70 κλπ. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στις

    καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας ώστε όλοι οι

    εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και

    του Γιατρού Εργασίας στην επιχείρηση.

 

      Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα

    στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας".

 

      2. Στη παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 17/96 προστίθεται νέο εδάφιο

    ως εξής :

 

      "Πέραν των ανωτέρω στοιχείων πριν την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων

    τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σε άτομα εντός ή εκτός της

    επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια

    Επιθεώρηση Εργασίας :

 

      α. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που

    διαθέτει η ίδια η επιχείρηση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, όπως

    προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

      β. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα

    λαμβάνει συμπληρωματικά από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και

    Πρόληψης στην περίπτωση που τα διατιθέμενα σύμφωνα με το εδάφιο α δεν

    επαρκούν."

 

      3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 17/96, προστίθεται νέα

    παράγραφος 7α ως εξής :

 

      "Η ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ σε άτομα εντός της επιχείρησης

    γίνεται εγγράφως από τον εργοδότη και αντίγραφό της κοινοποιείται στην

    αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη

    δήλωση αποδοχής."

 

      4. Στη παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Π.Δ. 17/96 προστίθεται νέο εδάφιο

    ως εξής :

 

      "Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει επίσης την επάρκεια της

    υλικοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο των συμβάσεων."

 

      5. Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/96 μετά τη

    φράση "στις αρμόδιες επιθεωρήσεις" προστίθεται η φράση "στις

    πλησιέστερες αστυνομικές αρχές".

 

      6. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 17/96 προστίθενται νέοι παράγραφοι 3, 4, 5,

    6, 7, 8 και 9 ως εξής :

 

      "3. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, όπως ορίζεται στην

    παράγραφο 1, αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε

    διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση με σκοπό :

 

      α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα

    μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των

    εργαζομένων,

 

      β. να διαπιστωθούν κατά πόσον και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές

    κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό

    δεν είναι δυνατόν,

 

      γ. να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να

    προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των

    κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

 

      4. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των

    κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να

    εμφανισθούν (π.χ. κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και

    εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος

    έκρηξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες - φυσικούς,

    χημικούς βιολογικούς -, κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας, κλπ.).

 

      5. Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του

    κινδύνου από τον τεχνικό ασφάλειας και τον γιατρό εργασίας γίνεται

    ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών

    παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την

    ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού αυτού, καθώς και

    τα βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών προληπτικών

    ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την

    ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

 

      6. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του

    άρθρου 7 (παράγραφος 7) του Π.Δ. 17/96 και να εντοπίζει τη φύση του

    κινδύνου, το βαθμό σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων

    σ' αυτόν και τη συχνότητα εμφάνισής του.

 

      7. Επίσης κατά την εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή

    και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, που

    προβλέπεται στα άρθρα 6 και 9 του Ν. 1568/85 και στο άρθρο 8 του Π.Δ.

    17/96.

 

      8. Η "γραπτή εκτίμηση του κινδύνου" τίθεται με ευθύνη του εργοδότη,

    στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας

    και αποτελεί θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με τον

    εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1568/85.

 

      9. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την παραπάνω

    συστηματική εξέταση καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται,

    καταγράφονται και αποτελούν την "γραπτή εκτίμηση του κινδύνου".

    Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της "γραπτής εκτίμησης του

    κινδύνου" καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν στη σύνταξή της,

    μπορούν να προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και

    Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ."

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

                         ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

                             'Αρθρο 1

 

                     Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής

 

      1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της

    ελληνικής νομοθεσίας περί της ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων

    προς τις διατάξεις των οδηγιών 89/391/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1989

    "Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της

    ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία" (ΕΕ L

    183/29-6-89) και 91/383/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1991 "Για την συμπλήρωση

    των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας

    και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας

    ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας" (ΕΕ L 206/29-7-91)

 

      2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή

    μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων

    κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με

    την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας

    και της υγείας, την εξάλειψη των αυντελεστών κινδύνου των εργατικών

    ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη

    διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και

    των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των

    γενικών αυτών αρχών.

 

      3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις

    επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού

    και του δημόσιου τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές,

    διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες

    παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ).

 

      4. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και

    ΟΤΑ ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 "Υγιεινή

    και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (721/Β)

    που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89.

 

      5. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο

    προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στο

    οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να

    εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως

    άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.

 

      6. Οι διατάξεις του ν. 1568/85 και των προεδρικών διαταγμάτων που

    εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του εφαρμόζονται στο σύνολό τους και

    στις επιχειρήσεις:

 

      α) εκρηκτικών υλών

 

      β) μεταλλείων-λατομείων-ορυχείων

 

      γ) καθαρά αλιευτικές

 

      δ) μεταφορών και

 

      ε) σε εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες

 

      7. Ειδικά στις θαλάσσιες μεταφορές, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του

    ν.δ. 187/73 "Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου" (216/Α), του ν.

    3816/1958 "Περί Κώδικα Ιδιωτικού Νομικού Δικαίου" (32/Α), του ν. 486/76

    "Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 134 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Περί

    προλήψεως εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών)" (321/Α), του ν. 948/79

    "Περί κυρώσεως της υπ' αριθμ. 147 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Περί

    ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας εμπορικών πλοίων)" (167/Α), του ν. 1314/84

    "Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση

    πιστοποιητικών και τηρήσεων φυλακών των ναυτικών, 1978" (2/Α) και των

    κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων".

 

      8. Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείων-λατομείων-ορυχείων εφαρμογή

    έχουν και οι πλέον δεσμευτικές ή και ειδικές διατάξεις της Υ.Α.

    ΙΙ-5η/Φ/17402/84 "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών"

    (931/Β).

 

                             'Αρθρο 2

 

                             Ορισμοί

 

      Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:

 

      1. Εργαζόμενος: Κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με

    οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των

    μαθητευομένων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

 

      2. Εργοδότης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με

    σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση

    ή/και την εγκατάσταση.

 

      3. Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία

    του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής

    δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.

 

      4. Εκπρόσωπος των εργαζομένων: Κάθε εκλεγμένο άτομο, με ειδική

    αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των

    εργαζομένων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1568/85 και τα άρθρα 1,

    2, 3, 4 και 5 του ν. 1767/88 "Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές

    διατάξεις-κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας" (63/Α) και το

    άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, για να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους,

    όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά την

    εργασία.

 

      5. Τόπος εργασίας: Κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι

    εργαζόμενοι εξ αιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον

    έλεγχο του εργοδότη.

 

      6. Πρόληψη: Το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή

    προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με

    στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.

 

      7. Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας: Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής

    Αυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 15 (παράγραφος 1) του παρόντος διατάγματος

    και για τον κλάδο των μεταλλείων-λατομείων-ορυχείων οι αρμόδιες

    υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

               ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                          ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

                             'Αρθρο 3

 

    Εκπρόσωποι των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα ασφαλείας

                            και υγείας

 

      1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και πάνω οι

    εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική

    αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας σύμφωνα

    με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1568/85.

 

      2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 άτομα οι εργαζόμενοι

    έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με

    πλειοψηφία εκπροσωπο τους για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

    Για τον εκπρόσωπο αυτών ισχύουν οι ειδικότερες ρυθμιίσεις των όρθρων 2

    (παράγραφοι Α2, Β1, Β2 και Γ2) και 3 (παράγραφος 9) του ν. 1568/85. Ο

    εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται για διάστημα δύο ετών.

 

      3. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία, των παραπάνω εκπροσώπων των

    εργαζομένων, για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις

    κείμενες διατάξεις και το παρόν διάταγμα υπολογίζεται σύμφωνα με την

    παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

 

                             'Αρθρο 4

 

              Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

 

      1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους, ο

    εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού

    ασφαλείας και γιατρού εργασίας σύμφωνα με το κεφ. Α του ν. 1568/85, το

    παρόν διάταγμα και τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ.

    294/88 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού

    εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις

    επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1

    του ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (138/Α).

 

      2. Με την επιφύλαξη ειδικοτέρων ή πλέοον δεσμευτικών διατάξεων, στις

    επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης

    έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας

    σύμφωνα με το κεφ. Α του ν. 158/85, το παρόν διάταγμα, τους

    ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ. 294/88 και σύμφωνα με τα

    οριζόμενα στα παρακάτω εδάφια:

 

      α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α όπως αυτή

    ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να

    χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που έχει τα προσόντα των

    εδαφίων α ή β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1568/85.

 

      β) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β όπως αυτή

    ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να

    συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (α). Δύναται όμως σε ό,τι

    αφορά τον τεχνικό ασφάλειας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτό σε

    εργαζόμενους, με τα προσόντα του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του

    άρθρου 5 του ν. 1568/85, εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωρόριο

    στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να

    επιμορφώσει τον εργαζόμενο αυτόν, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 13

    του ν. 1568/85 και στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος.

 

      γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ όπως αυτή

    ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να

    συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (β). Δύναται όμως να

    αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή

    εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και

    το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος.

 

      3. Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού

    εργασίας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον

    καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι μικρότερος των:

 

      α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα,

 

      β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 ότομα

    και

 

      γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω των 50

    ατόμων.

 

      "3α. Ο συνολικός μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης

    ενός τεχνικού ασφάλειας ή ενός γιατρού εργασίας σε μία ή περισσότερες

    επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο

    απασχόλησης μισθωτού.

 

      Η διάταξη αυτή δεν αφορά το προσωπικό των Υπηρεσιών Προστασίας και

    Πρόληψης, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

    περί όρων απασχόλησης.

 

      Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας ή/και

    του γιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανομή

    του χρόνου αυτού κατά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του

    Π.Δ. 294/88 καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους αναγράφονται

    υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. της

    27.6.32, το Ν. 515/70 κλπ. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στις

    καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας ώστε όλοι οι

    εργαζόμενοι να γνωρίζουν τις ώρες παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και

    του Γιατρού Εργασίας στην επιχείρηση.

 

      Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα

    στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας".

 

     *** Η παρ.3α προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,

         ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

 

      4. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του

    ν.1568/85 και του παρόντος διατάγματος για υποχρέωση χρησιμοποίησης

    υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιστρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα

    προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει

    μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και

    γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της

    επιχείρησης ή σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας

    και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος ή συνδυασμό

    μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.

 

      5. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και

    γιατρού εργασίας συνδυασμένα από εργαζόμενους στην επιχείρηση, ή/και

    από άτομα εκτός της επιχείρησης ή/και από ΕΞΥΠΠ, αυτοί οφείλουν να

    συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών.

 

      6. Εάν ο εργοδότης αποταθεί σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε

    ΕΞΥΠΠ, αυτά ενημερώνονται από τον εργοδότη για τους παράγοντες που

    έχουν ή μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των

    εργαζομένων και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην

    παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος.

 

      7. Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού

    ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε

    άτομα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια

    επιθεώρηση εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, το χρόνο

    απασχόλησής τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την

    οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων, τον ελάχιστο

    προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ή/και γιατρού

    εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες.

 

      "Πέραν των ανωτέρω στοιχείων πριν την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων

    τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σε άτομα εντός ή εκτός της

    επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια

    Επιθεώρηση Εργασίας :

 

      α. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που

    διαθέτει η ίδια η επιχείρηση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, όπως

    προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

      β. Κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα

    λαμβάνει συμπληρωματικά από Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και

    Πρόληψης στην περίπτωση που τα διατιθέμενα σύμφωνα με το εδάφιο α δεν

    επαρκούν."

 

 

     *** Το εντός " " νέο εδάφιο της παρ.7  προστέθηκε με

         την παρ.1 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

 

 

      "Η ανάθεση καθηκόντων ΤΑ και ΓΕ σε άτομα εντός της επιχείρησης

    γίνεται εγγράφως από τον εργοδότη και αντίγραφό της κοινοποιείται στην

    αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη

    δήλωση αποδοχής."

 

     *** Η παρ.7α προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,

         ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

 

 

      8. Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και

    γιατρού εργασίας σε ΕΞΥΠΠ, πριν από την επιλογή, ο εργοδότης έχει

    υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας τη γραπτή

    σύμβαση με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται:

 

      α) Το νομικό καθεστώς της ΕΞΥΠΠ.

 

      β) Ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

 

      γ) Η έδρα της.

 

      δ) Το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών.

 

      ε) Τα τυπικό και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που έχουν

    ορισθεί για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

 

      στ) Ο χρόνος απασχόλησης των ατόμων αυτών στην επιχείρηση.

 

      ζ) Τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης.

 

      η) Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση και λοιπές συναφείς

    πληροφορίες.

 

      θ) Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας

    ή/και γιατρού εργασίας για την επιχείρηση.

 

      9. Η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει το νομότυπο των αναθέσεων.

    Ειδικά για την ανάθεση καθηκόντων γιατρού εργασίας πρέπει να υπάρχει

    και σχετική βεβαίωση όσκησης της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας από

    τον τοπικό ιατρικό σύλλογο.

 

      "Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει επίσης την επάρκεια της

    υλικοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο των συμβάσεων."

 

     *** Το εντός " " νέο εδάφιο της παρ.9  προστέθηκε με

         την παρ.4 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

 

      10. Στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πλήρους απασχόλησης

    τουλάχιστον δύο τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το π.δ. 294/88,

    συνιστάται υποχρεωτικά Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης

    (ΕΣΥΠΠ).

 

      11. Οι ΕΣΥΠΠ επιτρέπεται να λειτουργούν ως ΕΞΥΠΠ και να

    χρησιμοποιούνται από διόφορες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι

    κατέχουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 3) του

    παρόντος διατάγματος και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου

    αυτού.

 

      12. Ο τεχνικός ασφάλειας ή/και ο γιατρός εργασίας στα πλαίσια των

    υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν υποχρέωση να

    διενεργούν τις απαραίτητες μετρήσεις, και σε περίπτωση που η επιχείρηση

    δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τις μετρήσεις αυτές, ο εργοδότης

    προσφεύγει σε ΕΞΥΠΠ.

 

      Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών καταγράφουν κατ' εφαρμογή των

    εδαφίων (α) και (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 1568/85,

    αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και

    ασφάλειας, προτείνουν μέτρα αντιμετώπισης τους και επιβλέπουν την

    εφαρμογή τους.

 

      13. Ο γιατρός εργασίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων του και των

    υποχρεώσεων του εργοδότη σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις,

    εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση

    να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωμστικές

    ιατρικές εξετάσεις.

 

      Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞΥΠΠ, ή σε κατάλληλες υπηρεσίες

    του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας

    και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και Υγείας και Πρόνοιας αρμόδιες μονόδες των

    ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

 

      Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα

    αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.

 

      Οι δαπάνες που προκύπτουν απά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής

    βαρύνουν τον εργοδότη.

 

      14. Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί

    σχετικό ιατρικό φάκελο. Επί πλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον

    ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου

    αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων,

    κόθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.

 

      Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλλου και του ατομικού

    βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί, επιθεωρητές της αρμόδιας

    επιθεώρησης εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον

    οποίο ανήκει ο εργαζόμενος καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος.

 

      Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο

    παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

 

                             'Αρθρο 5

 

          Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης [ΕΞΥΠΠ]

 

      1. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όπως αυτές

    προσδιορίζονται από το ν. 1568/85 και το παρόν διάταγμα μπορούν να

    παρέχονται σε μια επιχείρηση και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά

    πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που στο εξής θα ονομάζονται "Εξωτερικές

    Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης" (ΕΞΥΠΠ). Οι ΕΞΥΠΠ ασκούν τις

    αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού

    ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

      2. Δικαίωμα σύστασης ΕΞΥΠΠ έχουν επίσης:

 

      α) Οργανισμοί εποπτευόμενοι από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών

    Ασφαλίσεων, και Υγείας και Πρόνοιας

 

      β) ΝΠΔΔ με δραστηριότητες σχετικές με τις συνθήκες εργασίας καθώς και

    τα επιμελητήρια.

 

      γ) Τα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

      δ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων.

 

      ε) Ενώσεις εργοδοτών.

 

      στ) Μικτές συμπράξεις των ανωτέρω.

 

      3. Οι ΕΞΥΠΠ για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες

    υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια αύμφωνα με τις εθνικές

    διατάξεις.

 

      4. Οι ΕΞΥΠΠ συνδέονται με κάθε επιχείρηση με γραπτή σύμβαση. Η

    σύμβαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και στους

    εκπροσώπους των εργαζομένων ή αλλοιώς ανακοινώνεται στους εργαζόμενους

    της επιχείρησης. Στη σύμβαση αναγράφονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο

    8 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος στοιχεία.

 

      5. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞΥΠΠ

    δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της

    δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της

    σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια

    επιθεώρηση εργασίας.

 

      6. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η

    ΕΞΥΠΠ κατά κανένα τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί.

 

      7. Οι ΕΞΥΠΠ, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1

    του παρόντος άρθρου, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την

    απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό καθώς επίσης

    τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμού, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις

    της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για καθε μία από τις

    επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.

 

      8. 'Οταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞΥΠΠ, δεν

    διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των

    υποχρεώσεων τους, όπως για τη διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι

    ΕΞΥΠΠ μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση

    αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση της παραγράφου 4 του

    παρόντος άρθρου.

 

      9. Οι ΕΞΥΠΠ υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για κάθε μία επιχείρηση,

    με την οποία συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα καθε

    υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την

    επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞΥΠΠ

    και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.

 

      10. Οι ΕΞΥΠΠ τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού

    ασφάλειας και γιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κόθε

    επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια

    Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το

    πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση

    δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το

    πρώτο δίμηνο κάθε νέου έτους.

 

      11. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγουμένης παραγράφου έχουν

    και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού

    ασφάλειας και γιατρού εργασίας.

 

      12. Το προσωπικό της ΕΞΥΠΠ υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό

    απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία

    συμβάλλεται.

 

      13. Οι ΕΞΥΠΠ υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας

    επιθεώρησης εργασίας, κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να

    αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που

    αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

      14. Η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα

    στοιχεία των φακέλων, που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος

    άρθρου.

 

      15. Το άρθρο 31 του ν. 1568/85 έχει εφαρμογή και για παροχή στοιχείων

    από την ΕΞΥΠΠ, που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε

    επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλεται.

 

                             'Αρθρο 6

 

      Επιμόρφωση Τεχνικών ασφάλειας,γιατρών εργασίας,και εκπροσώπων των

                            εργαζομένων

 

      1. Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας, των γιατρών εργασίας και των

    εκπροσώπων των εργαζομένων, που παρέχεται από τους φορείς που ορίζονται

    εκόστοτε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1568/85, διενεργείται και από το

    Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφόλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ),

    (άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1991-1992)

    καθώς και από τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης, βάσει του άρθρου 17

    του ν. 2224/94.

 

      2. Οι φορείς που διενεργούν τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα,

    υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου

    Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα προτεινόμενα προγράμματα

    επιμόρφωσης, τα προσόντα των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών και

    κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η Γενική Διεύθυνση εισηγείται σχετικά

    στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ).

 

      3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και

    του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνωμοδότηση του

    ΣΥΑΕ, ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος και η διάρκεια των

    εν λόγω προγραμμάτων, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και

    των εκπαιδευομένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία

    λεπτομέρεια. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζονται και οι δαπάνες

    εκτέλεσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων οι οποίες οπωσδήποτε δεν

    βαρύνουν τους εργαζόμενους.

 

      4. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για τη

    παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για

    κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν

    μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους.

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

                      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 

                             'Αρθρο 7

 

                  Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

      1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία

    των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαμβάνει

    μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

 

      2. Εάν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε

    ΕΞΥΠΠ για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού

    εργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τομέα

    αυτό.

 

      3. Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας και

    των εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του

    εργοδότη.

 

      4. Ο εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των

    εργαζομένων, επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών,

    καθώς και τα αναγκαία μέσα προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τις

    υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και το παρόν

    διάταγμα.

 

      Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία, συνολικά για όλους τους

    εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τα ένα

    τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα

    με το π.δ. 294/88 και το παρόν διάταγμα. Στο χρόνο αυτό δεν

    προσμετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων της παραγράφου Β.2 του άρθρου 2

    του ν. 1568/85.

 

      5. Στα πλαίσια των ευθυνών του, ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία

    μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων,

    συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών

    κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της

    απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων.

 

      6. Ο εργοδότης υποχρεούται:

 

      α) Να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγουμένης

    παραγράφου ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη

    βελτίωση των υφισταμένων καταστάσεων.

 

      β) Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών

    επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην

    επιχείρηση κατά τους ελέγχους.

 

      γ) Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

    της εργασίας.

 

      δ) Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο από

    την εργασία τους.

 

      ε) Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δρόσης και βελτίωσης των

    συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση.

 

      στ) Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς

    λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων.

 

      ζ) Να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων και

    των εκπροσώπων τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και τα άρθρα

    6 και 12 του παρόντος διατάγματος.

 

      7. Ο εργοδότης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5

    του παρόντος άρθρου, βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης:

 

      α) Αποφυγή των κινδύνων.

 

      β) Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

 

      γ) Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη

    διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών

    εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να

    μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να

    μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία.

 

      δ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο

    επικίνδυνο.

 

      ε) Προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να

    ενσωματώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις

    συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την

    επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.

 

      στ) Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους.

 

      ζ) Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα

    μέτρα ατομικής προστασίας.

 

      η) Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.

 

      θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους.

 

      8. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ο

    εργοδότης οφείλει, λσμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της

    επιχείρησης: α) Να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία

    των εργαζομένων, μεταξύ άλλων κατα την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας,

    των χημικών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων, κατά τη

    διαρρύθμιση των χώρων εργασίας καθώς και τους κινδύνους τους συναφείς

    με την παραγωγική διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή είναι γραπτή και

    συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος

    διατάγματος.

 

      Μετά την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι

    εργασίας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει:

 

      i) να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας και της

    ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και

 

      ii) να ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

    και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

 

      β) 'Οταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργαζόμενο, να λαμβάνει υπόψη τις

    ικανότητες του εν λόγω εργαζόμενου σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

 

      γ) Να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών

    να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και τους

    εκπροσώπους τους, όσον αφορά στις συνέπειες της επιλογής του

    εξοπλισμού, στις συνθήκες εργασίες καθώς και στο εργασιακό περιβάλλον

    για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

 

      δ) Να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού

    κινδύνου μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

 

      9. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγματος,

    όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι

    εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων

    σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαμβάνοντας

    υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητες τους

    για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών

    κινδύνων, να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας τους υπ'

    αυτόν εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς.

    Την ευθύνη συντονισμού των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εργοδότης που

    έχει υπό τον έλεγχό του τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται εργασίες,

    εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες

    νομοθετικές ρυθμίσεις.

 

      10. Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την

    εργασία σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση

    των εργαζομένων.

 

                             'Αρθρο 8

 

                    Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

 

      1. Ο εργοδότης οφείλει:

 

      α) Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά

    την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων

    εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους

    κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας,

    γιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

    Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κόθε βοήθεια σε μέσα και

    προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

 

      β) Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν

    χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

 

      2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει:

 

      α) Να αναγγέλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες

    υπηρεσίες "στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές".

    του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο

    εργαζόμενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον

    πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα

    τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του

    ατυχήματος.

 

     *** Η φράση "στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές" προστέθηκε με

         την παρ.6 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

 

      β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα

    αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των

    αρμόδιων αρχών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης

    παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6

    (παράγραφος 1) και του άρθρου 9 (παράγραφος 1) του ν. 1568/85.

 

      γ) Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια

    για τον εργαζόμενο. ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων

    ημερών.

 

      "3. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, όπως ορίζεται στην

    παράγραφο 1, αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε

    διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση με σκοπό :

 

      α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα

    μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των

    εργαζομένων,

 

      β. να διαπιστωθούν κατά πόσον και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές

    κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό

    δεν είναι δυνατόν,

 

      γ. να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να

    προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των

    κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

 

      4. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των

    κινδύνων που υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να

    εμφανισθούν (π.χ. κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και

    εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος

    έκρηξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες - φυσικούς,

    χημικούς βιολογικούς -, κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας, κλπ.).

 

      5. Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του

    κινδύνου από τον τεχνικό ασφάλειας και τον γιατρό εργασίας γίνεται

    ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός προσδιορισμός των βλαπτικών

    παραγόντων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την

    ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού αυτού, καθώς και

    τα βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών προληπτικών

    ιατρικών εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την

    ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

 

      6. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του

    άρθρου 7 (παράγραφος 7) του Π.Δ. 17/96 και να εντοπίζει τη φύση του

    κινδύνου, το βαθμό σοβαρότητάς του, τη διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων

    σ' αυτόν και τη συχνότητα εμφάνισής του.

 

      7. Επίσης κατά την εκτίμηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή

    και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, που

    προβλέπεται στα άρθρα 6 και 9 του Ν. 1568/85 και στο άρθρο 8 του Π.Δ.

    17/96.

 

      8. Η "γραπτή εκτίμηση του κινδύνου" τίθεται με ευθύνη του εργοδότη,

    στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας

    και αποτελεί θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με τον

    εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1568/85.

 

      9. Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την παραπάνω

    συστηματική εξέταση καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται,

    καταγράφονται και αποτελούν την "γραπτή εκτίμηση του κινδύνου".

    Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της "γραπτής εκτίμησης του

    κινδύνου" καθώς και άλλες σχετικές οδηγίες που αφορούν στη σύνταξή της,

    μπορούν να προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και

    Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ."

 

     *** Οι παρ.3-9 προστέθηκαν με την παρ.6 άρθρ.2 ΠΔ 159/1999,

         ΦΕΚ Α 157/3.8.1999.

 

                             'Αρθρο 9

 

      Πρώτες βοήθειες,πυρασφάλεια,εκκένωση των χώρων από τους

               εργαζόμενους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος

 

      1. Ο εργοδότης οφείλει:

 

      α) Να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και

    την εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα

    είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της

    επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα.

 

      β) Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις

    κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να

    αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής

    περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας.

 

      γ) Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών

    τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής

    τους.

 

      2. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης

    πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για

    την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την

    πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Αυτοί οι

    εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση να είναι

    επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό,

    ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και

    της εγκατάστασης.

 

      3. Ο εργοδότης επίσης οφείλει:

 

      α) Να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα και τον

    εξοπλισμό και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των

    ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

    Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για

    την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να διακόπτεται αμέσως η

    εργασία στο σημείο που εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την

    αποκατάστασή τους.

 

      β) Να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τους εργαζόμενους που

    εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, σχετικά

    με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

 

      γ) Να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόμενους, ώστε να

    μπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να

    διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως το χώρο εργασίας

    και να μεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο.

 

      δ) Να μη ζητά από τους εργαζόμενους, εκτός από εξαιρετικές

    περιπτώσεις δικαιολογούμενες από τις περιστάσεις, να αναλάβουν πάλι την

    εργασιακή δραστηριότητά τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός

    και άμεσος κίνδυνος.

 

      4. Ο εργαζόμενος ο οποίος, σε περίπτωση σοβαρού άμεσου και

    αναπόφευκτου κινδύνου, απομακρύνεται από τη θέση εργασίας του ή/και από

    μια επικίνδυνη ζώνη δεν επιτρέπεται να υποστεί καμμία δυσμενή επίπτωση

    και πρέπει να προστατεύεται από κάθε ζημιογόνο και αδικαιολόγητη

    συνέπεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

      5. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση,

    σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια

    ή για την ασφάλεια άλλων προσώπων και όπου υπόρχει αδυναμία να

    επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχικά προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι

    ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και τα

    διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του κινδύνου

    αυτού.

 

      Οι ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται δυσμενή

    μεταχείριση εκ μέρους του εργοδότη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν

    ενήργησαν σύμφωνα με ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή αμέλεια.

 

                             'Αρθρο 10

 

          Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

 

      Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες των

    αντιπροσώπων των εργαζομένων και των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας

    της Εργασίας (ΕΥΑΕ) του ν. 1568/85 και των Συμβουλίων Εργαζομένων του

    ν. 1767/88 ισχύουν και τα εξής:

 

      1. Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων

    τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στα πλαίσια όλων των ζητημάτων

    που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία.

 

      Αυτό συνεπάγεται:

 

      α) Διαβούλευση με τους εργαζόμενους.

 

      β) Δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να υποβάλλουν

    προτάσεις.

 

      γ) Ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την

    πρακτική.

 

      2. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, συμμετέχουν κατά τρόπο

    ισόρροπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και πρακτική, ή

    ζητείται η γνώμη τους από τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως

    όσον αφορά:

 

      α) Κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην

    ασφάλεια και την υγεία.

 

      β) Τον καθορισμό των εργαζομένων της επιχείρησης ή/και των ατόμων

    εκτός της επιχείρησης ή/και της ΕΞΥΠΠ που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα του

    τεχνικού ασφάλειας ή/και του γιατρού εργασίας, καθώς και τις

    δραστηριότητες τους και τον καθορισμό των εργαζομένων που προβλέπονται

    στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος.

 

      γ) Τις πληροφορίες που προβλέπονται στη παράγραφο 1 εδάφια α και β

    και στη παράγραφο 2 εδάφια β και γ του άρθρου 8 και στο άρθρο 11 του

    παρόντος διατάγματος.

 

      δ) Την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 (παράγραφος 4) του παρόντος

    διατάγματος ενδεχόμενη προσφυγή σε ΕΞΥΠΠ.

 

      ε) Το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης που προβλέπεται στο

    άρθρο 12 του παρόντος διατάγματος.

 

      στ) Την κατάρτιση του κανονισμού υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

      ζ) Την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση

    του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

 

      3. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον

    εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές

    προτάσεις κστά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζεται οιοσδήποτε κίνδυνος για

    τους εργαζόμενους ή/και να εξαλειφθούν οι πηγές του κινδύνου.

 

      4. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους δεν πρέπει να υφίστανται

    δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται

    στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

      5. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να

    απευθυνθούν στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, εάν κρίνουν ότι τα

    ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για

    να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία κατά την εργασία.

 

      6. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατά τις επισκέψεις και τους

    ελέγχους που διεξάγει η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας δύνανται να

    παρίστανται και οφείλουν να είναι σε θέση να διατυπώνουν τις

    παρατηρήσεις τους.

 

                             'Αρθρο 11

 

                       Ενημέρωση των εργαζομένων

 

      1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι

    και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαμβάνουν, όλες τις

    απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά:

 

      α) Τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια

    της εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση.

 

      β) Τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα

    και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε τη

    επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων.

 

      γ) Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου

    9 του παρόντος διατάγματος.

 

      2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου οι εργοδότες

    των εργαζομένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην

    επιχείρηση του, να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την

    εφαρμογή των εδαφίων β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

      3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε ο τεχνικός

    ασφάλειας, ο γιατρός εργασίας, οι ΕΣΥΠΠ, οι ΕΞΥΠΠ και οι εκπρόσωποι των

    εργαζομένων, να έχουν πρόσβαση για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους:

 

      α) Στην εκτίμηση των κινδύνων και των μέτρων προστασίας που

    προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.

 

      β) Στον κατάλογο και στο ειδικό βιβλίο που προβλέπονται στα εδόφια

    (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.

 

      γ) Στις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις δραστηριότητες

    προστασίας και πρόληψης όσο και από τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας

    όσον αφορά τους διενεργούμενους ελέγχους των συνθηκών υγιεινής και

    ασφάλειας της εργασίας.

 

                             'Αρθρο 12

 

 

 

      1. Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή

    εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή

    πληροφοριών και οδηγιών επ' ευκαιρία:

 

      α) Της πρόσληψής του.

 

      β) Τυχόν μετόθεσης ή αλλαγής καθηκόντων.

 

      γ) Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας.

 

      δ) Εισαγωγής μιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας

    ή τα καθήκοντά του.

 

      2. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει:

 

      α) Να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων

    κινδύνων.

 

      β) Εάν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

      3. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές

    επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις

    κατάλληλες οδηγίες, όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την

    υγεία κατά τις δραστηριότητες τους στην επιχείρηση.

 

      4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, δικαιούνται να λαμβάνουν την

    κατάλληλη εκπαίδευση.

 

      5. Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του

    παρόντος άρθρου δεν βαρύνει τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους.

    Η εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος

    άρθρου πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας.

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

                     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

                             'Αρθρο 13

 

                      Υποχρεώσεις εργαζομένων

 

      1. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής

    και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την

    ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ααφάλεια και την υγεία των

    άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά

    την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευση του και τις κατάλληλες οδηγίες

    του εργοδότη του.

 

      2. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν

    ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες

    του εργοδότη τους:

 

      α) Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις

    επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα.

 

      β) Να χρησιμοποιούν σωστό τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που

    τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση

    του.

 

      γ) Να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα

    τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών,

    εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους

    μηχανισμούς ασφάλειας.

 

      δ) Να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν

    αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όλες τις

    καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και

    σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη

    που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.

 

      ε) Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού

    ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί

    δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται

    από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και

    της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

 

      στ) Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού

    ασφάλειας και γιατρού εργασίας όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης

    να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι

    ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του

    πεδίου δραστηριότητάς τους.

 

      3. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά

    σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και

    ασφάλειας της εργασίας.

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

                         ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

                             'Αρθρο 14

                         Επίβλεψη της υγείας

 

      1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν

    βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την

    ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν

    προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του

    έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στο γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε

    αρμόδια μονάδα του ΕΣΥ ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει

    ο εργαζόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές

    διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική.

 

      2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη

    μονάδα του ΕΣΥ διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν

    συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια

    επιθεώρηση εργασίας και ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα

    απαραίτητα στοιχεία.

 

      3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του

    άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο.

 

                             'Αρθρο 15

 

                         'Ελεγχος εφαρμογής

 

      1. Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες

    υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (στα Κέντρα Πρόληψης

    Επαγγελματικού Κινδύνου ή στις Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και

    στις Διευθύνσεις α

    πασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και

    υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα και Γραφειία

    επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εθνικής

    νομοθεσίας

 

      2. Για τις επιχειρήσεις των μεταλλείων, λατομείων, ορυχείων ο έλεγχος

    της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, του ν. 1568/85 και των

    προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του

    ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας

    και Τεχνολογίας.

 

                             'Αρθρο 16

 

                             Κυρώσεις

 

      1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή

    προμηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος

    επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές

    κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 με την επιφύλαξη των διατάξεων

    του άρθρου 6 της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του

    ν. 1836/89.

 

      2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή

    προμηθευτή, που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του

    παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25

    του ν. 2224/94.